Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Zakup elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mebli miejskich.
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.33.2015
Treść:

Łódź: Zakup elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mebli miejskich
Numer ogłoszenia: 57617 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:


Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie,


tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mebli miejskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mebli miejskich do bieżącego utrzymania i prac eksploatacyjnych realizowanych w pasach dróg publicznych i wewnętrznych położonych na terenie miasta Łodzi z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym Nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.60-0, 34.92.84.70-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 85
    2 - termin dostawy - 10
    3 - okres gwarancji jakości i rękojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna) ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź (kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


DOTYCZY III.3.


1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3 oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.


2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w III.3. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.


3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.


DOTYCZY III.4 4.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4). musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1, winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.


5.Forma złożonych dokumentów


5.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.2.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 3. i 12.5. SIWZ) składane: a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.


7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 4 maja 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 4 maja 2015 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2015-04-23 12:00:37)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2015-04-23 12:07:02)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:
Treść:


17/04/2015    S75    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

    I.
    II.
    III.
    IV.
    VI.

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2015/S 075-131179

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Łodzi.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Część 1: Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. wsch.
Nr przystanku 1469),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. zach.
Nr przystanku 1483),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego przy ul. Spornej
(kier. zach. Nr przystanku 1342),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płn. Nr przystanku 1139),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płd. Nr przystanku 1155),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Przybyszewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 1141),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy Rondzie Broniewskiego (kier. płd. Nr przystanku 1158),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy Rondzie Broniewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 620),
- przebudowa przystanku autobusowo-tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płd. Nr przystanku 618),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płn.
Nr przystanku 619).
1.2. Część 2: Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- Montaż wiat przystankowych typu Merkury lub równoważnych oraz typu Secesja lub równoważnych, zgodnie z rysunkiem.
- Prace brukarskie wynikające z montażu wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 a i 2 b do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45233000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Część 1: Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. wsch.
Nr przystanku 1469),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. zach.
Nr przystanku 1483),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego przy ul. Spornej
(kier. zach. Nr przystanku 1342),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płn. Nr przystanku 1139),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płd. Nr przystanku 1155),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Przybyszewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 1141),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy Rondzie Broniewskiego (kier. płd. Nr przystanku 1158),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy Rondzie Broniewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 620),
- przebudowa przystanku autobusowo-tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płd. Nr przystanku 618),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płn.
Nr przystanku 619).
1.1.1. Celem modernizacji jest poprawa komunikacji publicznej. Dostosowanie peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej i pieszych.
1.1.2. Zakres prac obejmie m.in.:
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie chodniki, ogrodzenia, itp.,
- demontaż i montaż wiaty przystankowej podłączonej do sieci energetycznej wraz
z odmalowaniem konstrukcji metalowej na kolor RAL 6005, odnowieniem ławki oraz zamontowaniem nowej ławki na w/w przystanku,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 10 cm,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. II – IV,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu wbudowania o wytrzymałości RM=2,5MPa, wraz z pielęgnacją podbudowy poprzez przysypanie piaskiem oraz podlewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu peron przystankowy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu w jezdni przy krawężniku / pas jezdni po wymianie krawężnika /,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 20 cm po zagęszczeniu chodnik,
- ustawienie krawężników polimerobetonowych peronowych o wymiarach 30x35 cm
z ławą C 12/15( B 15) o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki betonowej 25x25x8x fazowanej na podsypce cementowo piaskowej 3 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 25x25x8 bez fazowych na podsypce cementowo piaskowej 3 cm kolor grafitowy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki ryflowanej białej dla niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki guzikowej dla niewidomych 35x35 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki typu stop,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, dwie warstwy podbudowa i ścieralna po 4 cm dla ruchu KR-3-6,
- regulację wysokościową armatury wod - kan - wpusty, studnie,
- regulację wysokościową studzienek telekomunikacyjnych,
- odnowienie słupów trakcyjnych poprzez wypiaskowanie konstrukcji stalowej i położenie farby gruntującej- antykorozyjnej i pomalowanie farbą RAL7016,
- założenie zieleńca (nasypanie humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą) oraz zdjęcie nadmiaru ziemi o grubości 25 cm,
- ustawienie nowego kosza na śmieci,
- zamontowanie bariero-poręczy ulicznej (standardowej) z pochwytem,
- regulację torowiska poprzez podbicie toru wraz z uzupełnieniem tłucznia w śladzie przejścia dla pieszych,
- wbudowanie płyt EPT -2 (830 x 1990 / o fakturze kostki betonowej/ w torowisku
na śladzie przejścia dla pieszych na podsypce piaskowej o grubości 3cm
- wbudowanie płyt EPT 3 ( 460 x 1990) / o fakturze kostki betonowej/ w torowisku
na śladzie przejścia dla pieszych na podsypce piaskowej o grubości 3 cm.
1.2. Część 2: Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- Montaż wiat przystankowych typu Merkury lub równoważnych oraz typu Secesja lub równoważnych, zgodnie z rysunkiem.
- Prace brukarskie wynikające z montażu wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi
1.2.1. Celem modernizacji jest poprawa komunikacji publicznej. Wymiana wiat przystankowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej.
1.2.2. Zakres prac obejmie m.in.:
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie chodniki, ogrodzenia, itp.,
- demontaż i montaż wiaty przystankowej ewentualnie podłączonej do sieci energetycznej,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 10 cm,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. II – IV,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu wbudowania o wytrzymałości RM=2,5MPa, wraz z pielęgnacją podbudowy poprze przysypanie piaskiem oraz polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu peron przystankowy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu w jezdni przy krawężniku / pas jezdni po wymianie krawężnika /,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 20 cm po zagęszczeniu chodnik,
- ustawienie krawężników polimerobetonowych peronowych o wymiarach 30x35 cm
z ławą C 12/15( B 15) o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki betonowej 25x25x8x fazowanej na podsypce cementowo piaskowej 3 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 25x25x8 bez fazowych na podsypce cementowo piaskowej 3 cm kolor grafitowy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki ryflowanej białej dla niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki guzikowej dla niewidomych 35x35 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki typu stop,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- regulację wysokościową armatury wod - kan - wpusty, studnie,
- regulację wysokościową studzienek telekomunikacyjnych,
- założenie zieleńca (nasypanie humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą) oraz zdjęcie nadmiaru ziemi o grubości 25 cm,
- ustawienie nowego kosza na śmieci,
- zamontowanie bariero-poręczy ulicznej (standardowej) z pochwytem,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 a i 2 b do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Łodzi - Część 1
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. wsch.
Nr przystanku 1469),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. zach.
Nr przystanku 1483),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego przy ul. Spornej
(kier. zach. Nr przystanku 1342),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płn. Nr przystanku 1139),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płd. Nr przystanku 1155),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Przybyszewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 1141),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy Rondzie Broniewskiego (kier. płd. Nr przystanku 1158),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy Rondzie Broniewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 620),
- przebudowa przystanku autobusowo-tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płd. Nr przystanku 618),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płn.
Nr przystanku 619).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 a do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45233000
3)Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. wsch.
Nr przystanku 1469),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Zielonej przy placu Hallera (kier. zach.
Nr przystanku 1483),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego przy ul. Spornej
(kier. zach. Nr przystanku 1342),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płn. Nr przystanku 1139),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Zbaraskiej
(kier. płd. Nr przystanku 1155),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy ul. Przybyszewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 1141),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Śmigłego-Rydza przy Rondzie Broniewskiego (kier. płd. Nr przystanku 1158),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy Rondzie Broniewskiego
(kier. płn. Nr przystanku 620),
- przebudowa przystanku autobusowo-tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płd. Nr przystanku 618),
- przebudowa przystanku tramwajowego w ulicy Niższej przy ul. Śląskiej (kier. płn.
Nr przystanku 619).
2. Celem modernizacji jest poprawa komunikacji publicznej. Dostosowanie peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej i pieszych.
3. Zakres prac obejmie m.in.:
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie chodniki, ogrodzenia, itp.,
- demontaż i montaż wiaty przystankowej podłączonej do sieci energetycznej wraz
z odmalowaniem konstrukcji metalowej na kolor RAL 6005, odnowieniem ławki oraz zamontowaniem nowej ławki na w/w przystanku,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 10 cm,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. II – IV,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu wbudowania o wytrzymałości RM=2,5MPa, wraz z pielęgnacją podbudowy poprzez przysypanie piaskiem oraz podlewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu peron przystankowy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu w jezdni przy krawężniku / pas jezdni po wymianie krawężnika /,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 20 cm po zagęszczeniu chodnik,
- ustawienie krawężników polimerobetonowych peronowych o wymiarach 30x35 cm
z ławą C 12/15( B 15) o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki betonowej 25x25x8x fazowanej na podsypce cementowo piaskowej 3 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 25x25x8 bez fazowych na podsypce cementowo piaskowej 3 cm kolor grafitowy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki ryflowanej białej dla niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki guzikowej dla niewidomych 35x35 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki typu stop,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z asfaltobetonu, dwie warstwy podbudowa i ścieralna po 4 cm dla ruchu KR-3-6,
- regulację wysokościową armatury wod - kan - wpusty, studnie,
- regulację wysokościową studzienek telekomunikacyjnych,
- odnowienie słupów trakcyjnych poprzez wypiaskowanie konstrukcji stalowej i położenie farby gruntującej- antykorozyjnej i pomalowanie farbą RAL7016,
- założenie zieleńca (nasypanie humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą) oraz zdjęcie nadmiaru ziemi o grubości 25 cm,
- ustawienie nowego kosza na śmieci,
- zamontowanie bariero-poręczy ulicznej (standardowej) z pochwytem,
- regulację torowiska poprzez podbicie toru wraz z uzupełnieniem tłucznia w śladzie przejścia dla pieszych,
- wbudowanie płyt EPT -2 (830 x 1990 / o fakturze kostki betonowej/ w torowisku
na śladzie przejścia dla pieszych na podsypce piaskowej o grubości 3cm
- wbudowanie płyt EPT 3 ( 460 x 1990) / o fakturze kostki betonowej/ w torowisku
na śladzie przejścia dla pieszych na podsypce piaskowej o grubości 3 cm.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 a do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, liczony osobno
dla poszczególnych miejsc przystankowych. Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 20.11.2015 r.
2. Wysokość wadium dla części 1 ustala się na kwotę: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Łodzi - Część 2
1)Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- Montaż wiat przystankowych typu Merkury lub równoważnych oraz typu Secesja lub równoważnych, zgodnie z rysunkiem.
- Prace brukarskie wynikające z montażu wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 b do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45200000, 45230000, 45233000
3)Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja infrastruktury przystankowej w następującym zakresie:
- Montaż wiat przystankowych typu Merkury lub równoważnych oraz typu Secesja lub równoważnych, zgodnie z rysunkiem.
- Prace brukarskie wynikające z montażu wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi
2. Celem modernizacji jest poprawa komunikacji publicznej. Wymiana wiat przystankowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej.
3. Zakres prac obejmie m.in.:
- rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie chodniki, ogrodzenia, itp.,
- demontaż i montaż wiaty przystankowej ewentualnie podłączonej do sieci energetycznej,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 10 cm,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. II – IV,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu wbudowania o wytrzymałości RM=2,5MPa, wraz z pielęgnacją podbudowy poprze przysypanie piaskiem oraz polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu peron przystankowy,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 30 cm po zagęszczeniu w jezdni przy krawężniku / pas jezdni po wymianie krawężnika /,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń kamienny o grubości 20 cm po zagęszczeniu chodnik,
- ustawienie krawężników polimerobetonowych peronowych o wymiarach 30x35 cm
z ławą C 12/15( B 15) o grubości 15 cm na podsypce cementowo piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki betonowej 25x25x8x fazowanej na podsypce cementowo piaskowej 3 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 25x25x8 bez fazowych na podsypce cementowo piaskowej 3 cm kolor grafitowy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki ryflowanej białej dla niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytki guzikowej dla niewidomych 35x35 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki typu stop,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
- regulację wysokościową armatury wod - kan - wpusty, studnie,
- regulację wysokościową studzienek telekomunikacyjnych,
- założenie zieleńca (nasypanie humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą) oraz zdjęcie nadmiaru ziemi o grubości 25 cm,
- ustawienie nowego kosza na śmieci,
- zamontowanie bariero-poręczy ulicznej (standardowej) z pochwytem,
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych stanowiących Formularz nr 2 b do SIWZ, Tomie III SIWZ „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie II SIWZ „Formularz Aktu umowy”.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, liczony osobno
dla poszczególnych miejsc przystankowych. Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 20.11.2015 r.
2. Wysokość wadium dla części 2 ustala się na kwotę: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium ustala się na kwotę:
1.1. dla części 1: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
1.2. dla części 2: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
2. 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "Ustawą".
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3),
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z Formularzem Nr 9 stanowiącym załącznik do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2 powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt III.2.1. ppkt.2. oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.12., które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6.
SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
2. Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2 SIWZ.
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 1, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
1.1. dla części 1: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy układu/układów drogowo-torowych wraz z przystankami komunikacji miejskiej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1. 000 000,00 zł brutto.
1.2. dla części 2: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy przystanków komunikacji miejskiej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
1.3. W przypadku składania oferty na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykazać spełnienie warunku jak dla części 1.
1.4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2.1.dla części 1 i 2: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
- jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
2.2. W przypadku składania oferty na całość przedmiotu zamówienia dopuszcza się wykazanie tej samej osoby.
2.3. Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Nr sprawy ZDiT- DZ.3321.26.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.5.2015 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.5.2015 - 13:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
dla części 1 i części 2: 30 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, liczony osobno dla poszczególnych miejsc przystankowych. Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 20.11.2015 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia lub dowolnie wybraną część.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza (Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych)
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2015

Termin składania ofert:do 26 maja 2015 12:00
Termin otwarcia ofert: 26 maja 2015 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Joanna Rodziewicz (2015-04-17 10:39:49)
zmodyfikował(a): Redaktor ZDiT (2015-04-22 12:07:41)