Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu
Numer sprawy:ZDIT-DZ.3321.44.2016
Treść:

Łódź: Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu
Numer ogłoszenia: 47069 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej, urządzeń sieciowych, licencji systemów operacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom II SIWZ)..

II.1.5)
      przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 48.90.00.00-7, 30.23.21.10-8, 30.12.11.00-4, 30.23.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 24 000,00,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie zamówienie polegające na: dostawie serwerów i/lub stacji roboczych i/lub drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej: 600 000 zł brutto, w ramach jednego zamówienia.
        Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

    1) Za główne dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej dostawy niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2
    2) Dowodami, o których mowa powyżej, są:
    poświadczenie,
    oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 60
    2 - Termin dostawy - 40

IV.2.2)
      przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
DOTYCZY III.3)
1) Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3) Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki
DOTYCZY III.4.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
5) Forma złożonych dokumentów:
5.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza
7) Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ZE ZM.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.
8) Termin wykonania zamówienia: do 25 dni od daty podpisania umowy.
Powyższy termin może ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Termin składania ofert:do 6 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-04-27 10:35:30)
zmodyfikował(a): Magdalena Kierzek (2016-04-27 10:37:43)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.37.2016
Treść:

Łódź: Budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi
Numer ogłoszenia: 44335 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi, z podziałem na sześć części:
Część 1: Budowa oświetlenia w ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Herbowej
Część 2:
1) Budowa oświetlenia w ul. Żukowskiego na odcinku od ul. Modrzewskiej do końca ulicy
2) Budowa oświetlenia w ul. Zapały (rejon posesji nr 24)
Część 3:
1) Budowa oświetlenia w ul. Łyżwiarskiej od nr 51 do nr 87
2) Budowa oświetlenia w ul. Nowy Józefów do ul. Kolarskiej do ul. Cylla
Część 4:
1) Budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Czerwonych Maków ( od L. 19 (istn.) do L. 27 - 8 szt.)
2) Budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków ( od L.4 (istn.) do L.1-3 szt.)
Część 5:
1) Budowa oświetlenia w ul. Stefana na odcinku od nr7 do nr 9
2) Budowa oświetlenia w ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do terenów PKP
Część 6:Budowa oświetlenia w ul. Gadomskiego, Gwarnej, Safrina:
1) ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6
2) ul. Gwarnej /cała/
3) ul. Safrina od ul. Tatarczanej do nr 22a
Zamawiający w zakresie powyższych części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
3.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

II.1.5)
V     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego - wyłącznie w zakresie Części 6.
    Zamówienie uzupełniające będzie obejmować budowę oświetlenia w ulicach sąsiadujących, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie oraz inne roboty budowlane będące powtórzeniem tego samego rodzaju robót co w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Część 1 - 5.100,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100)
Część 2 - 730,00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100)
Część 3 - 2.600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
Część 4 - 1.600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
Część 5 - 4.300,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100)
Część 6 - 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
które należny wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu Ustawą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
        dla części 1 - 6:
        dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego realizowanego na terenie miasta o łącznej wartości brutto:
        część 1 - 150.000,00 zł
        część 2 - 25.000,00 zł
        część 3 - 70.000,00 zł
        część 4 - 50.000,00 zł
        część 5 - 130.000,00 zł
        część 6 - 60.000,00 zł
        W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie spełnienia najwyższego z warunków opisanych powyżej.
        Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
        Dla części 1 - 6:
        a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
        b) jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 15 kV,
        c) jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 15 kV,
        Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji, o których mowa w pkt b) i c), przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
        Uprawnienia, o których mowa w pkt a), powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278).
        Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w pkt b) - c) powinny być zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2012, poz. 1059 ze zm.) oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.).
        Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
        W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
        Warunek jednakowy niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

    1.Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2)
    2.Dowodami, o których mowa powyżej są:
    - poświadczenie;
    - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
    3.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2);
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 80
    2 - Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20

IV.2.2)
      przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
DOTYCZY: III.3)
1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3.Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
DOTYCZY III.4)
4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt .III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich. Wykonawców
5. Forma złożonych dokumentów:
5.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ,pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.2. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt11.2., 12 2. i 12.5. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
5.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.
8. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą dowolną ilość części zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
9.Termin wykonania zamówienia:
Część 1 - 5 - do 30 września 2016r.
Część 6 - do 31 sierpnia 2016r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1: Budowa oświetlenia w ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Herbowej.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Herbowej
    2.Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy.
    4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
1) Budowa oświetlenia w ul. Żukowskiego na odcinku od ul. Modrzewskiej do końca ulicy
2) Budowa oświetlenia w ul. Zapały (rejon posesji nr 24).

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest:
    Budowa oświetlenia w ul. Żukowskiego na odcinku od ul. Modrzewskiej do końca ulicy;
    Budowa oświetlenia w ul. Zapały (rejon posesji nr 24)
    2.Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
    4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:
1) Budowa oświetlenia w ul. Łyżwiarskiej od nr 51 do nr 87
2) Budowa oświetlenia w ul. Nowy Józefów do ul. Kolarskiej do ul. Cylla.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest:
    Budowa oświetlenia w ul. Łyżwiarskiej od nr 51 do nr 87;
    Budowa oświetlenia w ul. Nowy Józefów do ul. Kolarskiej do ul. Cylla
    2. Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
    4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:
1) Budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Czerwonych Maków ( od L. 19 (istn.) do L. 27 - 8 szt.)
2) Budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków ( od L.4 (istn.) do L.1-3 szt.).

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest:
    Budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Czerwonych Maków ( od L. 19 (istn.) do L. 27 - 8 szt.);
    Budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków ( od L.4 (istn.) do L.1-3 szt.)
    2.Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
    4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:
1) Budowa oświetlenia w ul. Stefana na odcinku od nr7 do nr 9
2) Budowa oświetlenia w ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do terenów PKP.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest:
    Budowa oświetlenia w ul. Stefana na odcinku od nr7 do nr 9;
    Budowa oświetlenia w ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do terenów PKP
    2.Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
    4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA:
Budowa oświetlenia w ul. Gadomskiego, Gwarnej, Safrina:
1) ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6
2) ul. Gwarnej /cała/
3) ul. Safrina od ul. Tatarczanej do nr 22a.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w ul. Gadomskiego, Gwarnej, Safrina:
    ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6;
    ul. Gwarnej /cała/;
    ul. Safrina od ul. Tatarczanej do nr 22a
    2. Zamawiający w zakresie powyższej części dla montowanych urządzeń i konstrukcji (słupy, wysięgniki, oprawy, rozdzielnice) wprowadza - kolor RAL 7016.
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II SIWZ Formularz Aktu Umowy
    4.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.60.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2016.

    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 80
        2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 20

Termin składania ofert:do 5 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-04-20 13:24:53)
zmodyfikował(a): Magdalena Kierzek (2016-04-28 14:14:29)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Przebudowa układu drogowo - torowego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i al. Rydza Śmigłego
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.35.2016
Treść:

20/04/2016    S77    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta     


I.II.III.IV.VI.                                 Polska-Łódź: Roboty budowlane


2016/S 077-135658

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa układu drogowo – torowego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i al. Rydza Śmigłego.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1.Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa układu drogowo – torowego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i al. Rydza Śmigłego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie układu drogowo – torowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Rydza – Śmigłego oraz odcinka ul. Dąbrowskiego
od skrzyżowania z al. Rydza – Śmigłego do ul. Dąbrowskiego 34a (tj. do pikietażu:
TOR A 1+311,069km, TOR B 1+312,373km ul. Dąbrowskiego) wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Podgórną i podłączeniem obydwu skrzyżowań do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Przedmiot zamówienia obejmuje również przebudowę infrastruktury towarzyszącej.
Celem inwestycji jest poprawa komunikacji publicznej, samochodowej i pieszej. Modernizacja istniejącego układu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i pieszych na przebudowywanym odcinku.
Przebudowa zakresu określonego w zamówieniu stanowi pierwszy etap przebudowy
i rozbudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Rydza Śmigłego do ul. Rzgowskiej.
1.2. Planowany zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.:
a) przebudowę torowiska tramwajowego i infrastruktury towarzyszącej wraz
z zapewnieniem połączenia styku szyn na granicy opracowania tak, by było możliwe jego użytkowanie;
b) przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i układu zasilania wraz z zapewnieniem połączenia styku trakcji tramwajowej na granicy opracowania tak, by było możliwe jego użytkowanie,
c) przyjęcie, poza zakresem określonym w planie zagospodarowania terenu zawartym w Tomie III SIWZ, regulację w planie i profilu istniejącego torowiska wraz z regulacją sieci trakcyjnej na długości do 50 m., regulacja ma pozwolić na prawidłowe funkcjonowanie tramwajów,
d) przebudowę układu drogowego,
e) wykonanie peronów przystankowych z płytek betonowych 30x30x8cm w kolorze grafitowym,
f) przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem,
g) przebudowę i budowę systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa) wraz z odwodnieniem torowiska,
h) budowę kabla i zakończenie go w szafach 3.4 i 3.5 wg projektu. Zakres od Sz. 4 w kierunku granicy następnego etapu (tj. wciągnięcie kabla na odcinku 100m) zostanie wykonany w zakresie następnego etapu,
i) usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
j) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
k) usunięcie kolizji gazowych,
l) usunięcie kolizji wodociągowych,
m) roboty w zakresie zieleni w tym na działce 2/5, obręb G-17, bez wyburzania obiektu kubaturowego na tej działce.
Zakres obszarowy zamówienia wskazany jest w Projekcie zagospodarowania terenu zamieszczonym w Tomie III SIWZ.
1.3. Zadanie zostało podzielone na etapy:
— Etap I zamówienia obejmuje przebudowę układu drogowo – torowego
wraz z dopuszczeniem do ruchu tramwajów w relacjach: wschód – północ, północ – wschód, południe – północ, północ – południe oraz ruchu kołowego w relacji: północ – południe, południe – północ skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i al. Rydza – Śmigłego oraz zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów w jego obrębie.
Etap I obejmuje również podłączenie tego skrzyżowania do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem za pomocą światłowodu.
— Etap II zamówienia obejmuje pozostałe roboty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej
i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak
o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla,
iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45233252, 45234116, 45112710, 45110000, 45231220, 45231300, 45100000, 45231000, 45231100, 45231110, 45231400, 45316110, 45232300, 45231600, 32412100, 45232310
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 315.000 PLN (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
3.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi
na zieleń, w szczególności na utrzymanie zieleni niskiej, krzewów i drzew na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót obejmujące m.in. pielęgnację i utrzymanie, systematyczne koszenie trawy oraz podlewanie z umożliwieniem jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
ystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione
w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt
7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem Nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania,
o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać
złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw,
o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt.
11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy;składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania
w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1 są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
3.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej oraz odwodnienia o wartości 8.000.000,00 zł brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a)jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b)jedną osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
c)jedną osobą na stanowisko kierownika robót wodno – kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d)jedną osobą na stanowisko kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej),
e)jedną osobą na stanowisko kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji, o których mowa powyżej przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 85


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 15
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.35.2016


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 12:00

Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 28.02.2017r. z zachowaniem terminów dla:
a) Etapu I – do 14.10.2016r.
b) Etapu II – do 28.02.2017r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować przebudowy nawierzchni na styku granicy opracowania objętego Przedmiotem zamówienia z istniejącymi nawierzchniami jezdni, ścieżek rowerowych, chodników wraz z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym
oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zakresem budowę dróg wraz
z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie
i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne roboty budowlane będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac
co w zamówieniu podstawowym.
3. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ZE ZM.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016
 

Termin składania ofert:do 30 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2016-04-15 16:29:19)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2016-04-20 09:52:30)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Oliwkowej i ulicy Tatarkiewicza w Łodzi”
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.40.2016
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2016/S 077-137507
Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Magdalena Kierzek
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: m.kierzek@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Oliwkowej i ulicy Tatarkiewicza w Łodzi”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Oliwkowej i ulicy Tatarkiewicza w Łodzi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w tomie II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100), które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2
i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.5. SIWZ, które
mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.5. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4 do SIWZ posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty: 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/budowę/remont drogi publicznej na terenie miejskim wraz z odwodnieniem i przebudową/budową oświetlenia.
oraz załączyć dowody, czy usługi te zostały wykonane należycie.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę/remont drogi publicznej na terenie miejskim wraz z odwodnieniem;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej;
e) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
f) 1 osobą posiadającą 2 letnie doświadczenie związane z projektowaniem zieleni przyulicznej.
Uprawnienia, o których mowa w pkt a) – e) powyżej, powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65).
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia –
(okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
a) w przypadku podania tylko lat – np. 2013-2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.1.2013 - 31.12.2014.
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 4.2013-9.2013 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.4.2013-30.9.2013.
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.6.2014. – 28.4.2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.6.2014 – 28.4.2014.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 80


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.40.2016


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2016 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2016 - 12:00

Miejscowość:


90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych – do dnia 14.10. 2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie niezbędnych materiałów dla potrzeb zrealizowania zadań będących powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym, na opracowanie materiałów na budowę dróg funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15.4.2016

Termin składania ofert:do 27 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-04-15 15:16:01)
zmodyfikował(a): Magdalena Kierzek (2016-04-20 09:28:53)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Budowa ulicy Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowowęglowej do ul. Tuwima”
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.32.2016
Treść:

Polska-Łódź: Roboty budowlane


2016/S 076-133049
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Magdalena Kierzek
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: m.kierzek@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
,,Budowa ulicy Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowoweglowej do ul. Tuwima”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowowęglowej do ul. Tuwima.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. budowę nowej sieci drogowej, a w szczególności roboty związane z:
— budową ulicy Wierzbowej od ulicy Nowowęglowej do ulicy Tuwima;
— przebudową skrzyżowania ulic Tuwima – Przędzalniana;
— budowę oraz rozbudowę chodników, przebudowę zjazdów;
— rozbiórką budynków znajdujących się w kolizji z budowaną drogą;
— przebudową istniejących i kolidujących z projektowana infrastrukturą drogową instalacji
znajdujących się na terenie objętych inwestycją;
— budowa oświetlenia ulicznego;
— budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podłączeniem do istniejącego sytemu sterowania ruchem;
— montażem kamery CCTV;
— budowa ogrodzenia posesji, których granica została zmieniona w wyniku budowy drogi;
— wykonanie nasadzeń roślinności i jej utrzymania;
— przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację studzienek z gestorami
sieci a w przypadku złego stanu elementów studzienek należy je wymienić.
— całkowity demontaż z gruntu istniejącej infrastruktury przeznaczonej do likwidacji oraz fundamentów obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
— wykonania kanalizacji technicznej pomiędzy skrzyżowaniami ulic Nowowęglowa – Wierzbowa a Przędzalniana – Tuwima wraz z podłączeniem tej instalacji do istniejącego systemu sterowania ruchem (OSSR) i pełna konfiguracja wszystkich urządzeń;
— montażu, podłączenia i konfiguracji kamery monitoringu miejskiego CCTV (wykonanie z materiałów Wykonawcy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych
o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45110000, 45220000, 45230000, 45233120, 45111000, 45112000, 45113000, 45231000, 45236000, 77300000, 77310000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem) od daty odbioru końcowego robót, obejmującą m. in. podlewanie trawy i/lub krzewów i/lub drzew, systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione
w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt
7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem Nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw,
o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy;składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania
w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2.Dowodami, o których mowa w pkt 1 są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną budowę lub przebudowę układu drogowego na terenie miejskim zawierającego jezdnię, chodniki i sygnalizację świetlną o wartości min. 1 300 000 PLN brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą na stanowisku kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych
c) jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodno – kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 80


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.32.2016


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.5.2016 - 12:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.5.2016 - 13:00

Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1.Termin wykonania zamówienia – Termin realizacji – do 31.10.2016 – w zakresie uzyskania decyzji na użytkowanie, w tym do 30.8.2016 – zakończenie całkowite robót budowlanych wraz z zapewnieniem przejezdności.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować roboty budowlane, w tym budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne roboty budowlane będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
3. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.4.1993 O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Uwaga: zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:14.4.2016

Termin składania ofert:do 25 maja 2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 25 maja 2016 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-04-14 15:27:09)
zmodyfikował(a): Magdalena Kierzek (2016-04-19 11:49:54)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę i przebudowę ul. Liściastej”
Numer sprawy:ZDIT-DZ.3321.27.2016
Treść:


Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2016/S 075-131780

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Magdalena Kierzek
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: m.kierzek@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę i przebudowę ul. Liściastej”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę i przebudowę ul. Liściastej, z podziałem na:
1.1. Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego
1.2. Część 2 – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Liściastej w Łodzi na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej – przebudowa układu drogowego z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz opracowanie koncepcji wielobranżowej przebiegu drogi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, z podziałem na dwa etapy:
Etap I – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Liściastej w Łodzi na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej”, przebudowa układu drogowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz opracowanie koncepcji wielobranżowej przebiegu drogi;
Etap II – Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 i Część 2” oraz w TOMIE II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego”
1)Krótki opis
1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Część 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1” oraz w TOMIE II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
Część 1 – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/zezwolenie realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) – do dnia 30.10. 2016r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji/materiałów na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Część nr: 2 Nazwa: „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania »Budowa i przebudowa ul. Liściastej w Łodzi na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej – przebudowa układu drogowego z niezbędną infrastrukturą techniczną« oraz opracowanie koncepcji wielobranżowej przebiegu drogi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.”
1)Krótki opis
1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Część 2 – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Liściastej w Łodzi na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej – przebudowa układu drogowego z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz opracowanie koncepcji wielobranżowej przebiegu drogi z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, z podziałem na dwa etapy:
Etap I – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania „Budowa i przebudowa ul. Liściastej w Łodzi na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej”, przebudowa układu drogowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz opracowanie koncepcji wielobranżowej przebiegu drogi;
Etap II – Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – Część 2” oraz w TOMIE II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie do:
Część 2 – do dnia 16 listopada 2016r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji/materiałów na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 3.700,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),
Część 2 – 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2
i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.4. i 12.6. SIWZ, które
mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 4. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek
wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
1.1. Dla części 1
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty: 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/budowę/remont drogi publicznej na terenie miejskim wraz z odwodnieniem.
1.2. Dla części 2
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty: 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje projektowe obejmujące przebudowę/budowę/ drogi publicznej na terenie miejskim, o długości min. 2,0 km każda wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, wystarczające będzie wykazanie się spełnieniem warunku jak dla Części 2.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Dla części 1 i 2
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę/remont drogi publicznej na terenie miejskim wraz z odwodnieniem;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej);
e) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
f) 1 osobą posiadającą 2 letnie doświadczenie związane z projektowaniem zieleni przyulicznej.
Warunek jednakowy niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.
Uprawnienia, o których mowa w pkt a) – e) powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65).
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia –
(okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
a) w przypadku podania tylko lat – np. 2013-2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013r.- 31.12.2014r.
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013r.-30.09.2013r.
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014r. – 28.04.2014r. – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014r. – 28.04.2014r.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.27.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.5.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.5.2016 - 12:00

Miejscowość:

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie:
Część 1 – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/zezwolenie realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) – do dnia 30.10. 2016r.
Część 2 – do dnia 16 listopada 2016r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji/materiałów na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.4.2016

Termin składania ofert:do 24 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 24 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-04-14 15:22:12)
zmodyfikował(a): Magdalena Kierzek (2016-04-16 18:10:39)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Odwodnienie terenów zielonych oraz tarczy skrzyżowania ul. Drewnowskiej z ul. Karskiego
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.26.2016
Treść:

 


Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


 


2016/S 070-121729


 


Ogłoszenie o zamówieniu


 


Roboty budowlane


 


Dyrektywa 2004/18/WE


 


Sekcja I: Instytucja zamawiająca


 


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


 


Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


 


Adresy internetowe:


 


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


 


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


 


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


 


I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej


 


Organ władzy regionalnej lub lokalnej


 


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności


 


Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


 


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających


 


Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


 


Sekcja II: Przedmiot zamówienia


 


II.1)Opis


 


II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:


 


Odwodnienie terenów zielonych oraz tarczy skrzyżowania ul. Drewnowskiej z ul. Karskiego.


 


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług


 


Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.


 


Kod NUTS PL113


 


II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


 


Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


 


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej


 


II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu


 


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia kompleksu budynków znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej z ul. Karskiego na terenie działki nr 413/1 w obrębie P-7 w Łodzi przed napływem wód opadowych w okolicy zjazdu, zmiana niwelety wjazdu na posesję przy ul. Drewnowskiej 102 w Łodzi wraz z przebudową chodnika na granicy działek 413/1 i 1/101 oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentalnych budynków znajdujących się w granicy działek 413/1 i 314/1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ „Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w TOMIE II SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.


 


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


 


45233222, 45111200, 45231300, 45110000, 45262330, 45262500, 45262000


 


II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)


 


Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


 


II.1.8)Części


 


To zamówienie podzielone jest na części: nie


 


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych


 


Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


 


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia


 


II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:


 


II.2.2)Informacje o opcjach


 


Opcje: nie


 


II.2.3)Informacje o wznowieniach


 


Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


 


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


 


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


 


III.1)Warunki dotyczące zamówienia


 


III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:


 


1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


 


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:


 


III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


 


III.1.4)Inne szczególne warunki


 


Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


 


III.2)Warunki udziału


 


III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


 


Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3);
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3);
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie;
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione
w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt
7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem Nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw,
o których mowa w pkt 11.2., 12.4. i 12.7. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 4. i 12.7. SIWZ) składane:
a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 Ustawy;składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


 


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa


 


III.2.3)Kwalifikacje techniczne


 


Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2.Dowodami, o których mowa w pkt 1 są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4 posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie robót konstrukcyjnych (murowych, zbrojarskich i żelbetowych), w tym izolacji wodoodpornych konstrukcyjnych ścian pionowych, wykonanie robót brukarskich nawierzchni drogowych oraz robót odwodnieniowych placów lub dróg w ramach jednego zamówienia o wartości min. 400 000 PLN brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
b) jedną osobą na stanowisku kierownika robót konstrukcyjno-budowalnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodno – kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji (wszystkich lub kilku wybranych) przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.
Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. – Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).


 


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


 


III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


 


III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu


 


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


 


Sekcja IV: Procedura


 


IV.1)Rodzaj procedury


 


IV.1.1)Rodzaj procedury


 


Otwarta


 


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


 


IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


 


IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia


 


IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia


 


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


 


1. Cena. Waga 90


 


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 10


 


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej


 


Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


 


IV.3)Informacje administracyjne


 


IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:


 


ZDiT-DZ.3321.26.2016


 


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


 


nie


 


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego


 


Dokumenty odpłatne: nie


 


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


 


18.5.2016 - 11:00


 


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


 


IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


 


polski.


 


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą


 


w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


 


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert


 


Data: 18.5.2016 - 12:00


 


Miejscowość:


 


Łódź, ul. Piotrkowska 175.


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


 


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


 


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia


 


Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


 


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej


 


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


 


VI.3)Informacje dodatkowe


 


1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: w ciągu 60 dni od dnia przekazania terenu budowy
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Uwaga. Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.


 


VI.4)Procedury odwoławcze


 


VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


 


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


 


VI.4.2)Składanie odwołań


 


VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


 


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


 


VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


 


7.4.2016


 


 


 

Termin składania ofert:do 18 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 18 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2016-04-09 12:59:57)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2016-04-09 13:01:04)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej i ul. Żeligowskiego-Karskiego
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.24.2016
Treść:
08/04/2016    S69    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  I.II.III.IV.VI.


Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2016/S 069-120639

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej i ul. Żeligowskiego-Karskiego.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę
ul. Nowotargowej oraz przebudowę ul. Targowej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima (gdzie należy dowiązać się do budowanego odcinka ul. Nowotargowej od ul. Narutowicza do ul. Tuwima) do al. Piłsudskiego oraz przebudowę ul. Targowej na odcinku od rejonu EC1 do ul. Nowotargowej wraz z odcinkiem ul. Tuwima pomiędzy ulicami Targową i Nowotargową zawierający część kosztową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ca 1,5 km.
1.2. Część 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę ul. Żeligowskiego-Karskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę/rozbudowę ul. Żeligowskiego-Karskiego na odcinku od ul. Ogrodowej
do ul. Cmentarnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cmentarną zawierający część kosztową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Droga będzie przebiegać w nowym śladzie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiInformacje o częściach zamówienia


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej oraz przebudowę ul. Targowej
1)Krótki opis
1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ul. Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima (gdzie należy dowiązać się do budowanego odcinka ul. Nowotargowej od ul. Narutowicza do ul. Tuwima) do al. Piłsudskiego oraz przebudowę ul. Targowej na odcinku od rejonu EC1 do ul. Nowotargowej wraz z odcinkiem ul. Tuwima pomiędzy ulicami Targową
i Nowotargową zawierający część kosztową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ca 1,5 km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie do 2.2.2017.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Ponadto w ramach zamówienia uzupełniającego dla części 1 planowane jest zlecenie projektu ciągu pieszo-rowerowego przez Rynek Kobro w kierunku kładki prowadzącej na teren wokół Dworca Fabrycznego, wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę ul. Żeligowskiego-Karskiego
1)Krótki opis
1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę/rozbudowę ul. Żeligowskiego-Karskiego na odcinku od ul. Ogrodowej
do ul. Cmentarnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Cmentarną zawierający część kosztową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Droga będzie przebiegać w nowym śladzie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis
Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie do 30.11.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych),
Część 2 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2
i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które
mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, wartości, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek
wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
1.1. Dla części 1
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę/ drogi publicznej klasy min. Z zlokalizowanej na terenie miejskim, o długości min. 1 km wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym o wartości brutto 300.000,00 zł.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
1.2. Dla części 2
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę drogi publicznej klasy min. Z zlokalizowanej na terenie miejskim, wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
W przypadku składania oferty:
— na Część 1 i 2 – należy wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 1.1.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
2.1. Dla części 1
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe i/lub programy funkcjonalno użytkowe dla dróg min. klasy Z przebiegających przez teren zurbanizowany;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającą min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą min.
3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;
e) 1 osobę posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w projektowaniu zieleni przyulicznej;
2.2. Dla części 2
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe i/lub programy funkcjonalno użytkowe dla dróg min. klasy Z;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
W przypadku składania oferty:
— na Część 1 i 2 – należy wykazać spełnienie warunku określonego w pkt 2.1.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, w pkt 2.1.a) – d) oraz 2.2. a) – d) powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290)oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – (okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
a) w przypadku podania tylko lat – np. 2013-2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.1.2013 - 31.12.2014
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 – Zamawiający
do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.4.2013 -30.9.2013
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.6.2014 – 28.4.2014
— Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.6.2014 – 28.4.2014.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 80


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20


 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.24.2016


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.5.2016 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2016 - 12:00

Miejscowość:


90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie:
Część 1: do 2.2.2017
Część 2: do 30.11.2016
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będące powtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Ponadto w ramach zamówienia uzupełniającego dla części 1 planowane jest zlecenie projektu ciągu pieszo-rowerowego przez Rynek Kobro w kierunku kładki prowadzącej na teren wokół Dworca Fabrycznego, wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2016Termin składania ofert:do 17 maja 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2016-04-08 10:00:52)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2016-04-15 16:50:18)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/ rozbudowę dróg na terenie miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.19.2016
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2016/S 062-107171
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportuul. Piotrkowska 175Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 ŁódźOsoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk90-447 ŁódźPOLSKATel.: +48 426385837 E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/ rozbudowę dróg na terenie miasta Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługiurbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługibadań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MiastoŁódź.
Kod NUTS PL113
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Część 1 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę Placu Pokoju na terenie miasta Łodzi.
W ramach w/w zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać opracowanie pełnobranżowe projektubudowlano – wykonawczego na przebudowę Placu Pokoju w Łodzi wraz z dochodzącymi do niego wlotami ulic:Wierzbowej, Rewolucji 1905 r. oraz Uniwersyteckiej.
Opracowanie powyższe ma na celu zmianę zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu, tymsamym poprawienie jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie ilości miejsca przeznaczonego do wypoczynkumieszkańców oraz udziału zieleni wysokiej i niskiej. Jednym z celów jest również zmodyfikowanie istniejącegoukładu drogowego w zakresie eliminującym zbędne powierzchnie wlotów/ wylotów ulic Wierzbowej i Rewolucji1905 r. w ul. Uniwersytecką.
2. Część 2 – Opracowanie dokumentacji na przebudowę/ rozbudowę ul. Podchorążych oraz przebudowę ul.Liniowej i ul. Łuczniczej na terenie miasta Łodzi.
W ramach w/w zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację projektową na:
— przebudowę/ rozbudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej,
— przebudowę ul. Liniowej na odcinku:
od ul. Złotno do ul. Podchorążych,
od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino
— przebudowę ul. Łuczniczej na odcinku od ul. Podchorążych do końca ulicy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” orazw Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
4. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówieniana realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)
5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent,dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszczasię oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawcazobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
II.2.3) Informacje o wznowieniach
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Opracowanie dokumentacji na przebudowę Placu Pokoju na terenie miasta Łodzi.
1) Krótki opis
W ramach w/w zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać opracowanie pełnobranżowe projektubudowlano – wykonawczego na przebudowę Placu Pokoju w Łodzi wraz z dochodzącymi do niego wlotami ulic:Wierzbowej, Rewolucji 1905 r. oraz Uniwersyteckiej.
Opracowanie powyższe ma na celu zmianę zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu, tymsamym poprawienie jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie ilości miejsca przeznaczonego do wypoczynkumieszkańców oraz udziału zieleni wysokiej i niskiej. Jednym z celów jest również zmodyfikowanie istniejącegoukładu drogowego w zakresie eliminującym zbędne powierzchnie wlotów/ wylotów ulic Wierzbowej i Rewolucji1905 r. w ul. Uniwersytecką.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz wTomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową wraz ze złożeniem kompletnegowniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/ zezwolenie na realizacjęinwestycji drogowej (ZRiD) w terminie: do 10.11.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego dla każdej części zamówienia.
Zamówienie uzupełniające w każdej części zamówienia będzie obejmować opracowanie dokumentacji nabudowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulicesąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnegosystemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będącepowtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Część nr: 2
Nazwa: Opracowanie dokumentacji na przebudowę/ rozbudowę ul. Podchorążych oraz przebudowę ul. Liniowej i ul.Łuczniczej na terenie miasta Łodzi.
1) Krótki opis
W ramach w/w zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację projektową na:
— przebudowę/ rozbudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej,
— przebudowę ul. Liniowej na odcinku:
Od ul. Złotno do ul. Podchorążych,
Od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino
— przebudowę ul. Łuczniczej na odcinku od ul. Podchorążych do końca ulicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz wTomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową wraz ze złożeniem kompletnegowniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/ zezwolenie na realizacjęinwestycji drogowej (ZRiD) w terminie: do 10.11.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego dla każdej części zamówienia.
Zamówienie uzupełniające w każdej części zamówienia będzie obejmować opracowanie dokumentacji nabudowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulicesąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnegosystemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będącepowtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie:
Część 1 – 4 100 PLN (słownie złotych: cztery tysiące sto 00/100),
Część 2 – 6 000 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu„ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości10 % ceny ofertowej brutto.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnianiawarunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III. 2.3),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania ocenyspełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawcazobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacjizamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mudo dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będziejednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2 oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowaw art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunkiokreślone w pkt. 1.2 muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ niespełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodniez wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musijednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofertynastępujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt. III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofertynastępujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniemskładek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejscazamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydajesię takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejscazamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosujesię odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie zFormularzem nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadająceim określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdegoWykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt. 6.2 powinien złożyć dowolny/ dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawcówskładających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania,o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostaćzłożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt11.2., 12.2. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 2. i 12.5.SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innychpodmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopiedokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność zoryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopiidokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budziwątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisusposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichprzedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1. są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jestw stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którymmowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którychmowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonaniazamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – dla części 1 i 2 zamówienia
1.W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 2dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/ budowę/ dróg publicznych na terenie miejskim wraz zprzebudową/ budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz oświetlenia.
W przypadku składania oferty na wszystkie lub dowolnie wybraną część zamówienia Wykonawca możewykazać się tym samym doświadczeniem.
2. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dla części 1 i 2 zamówienia
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert sporządziła jako autor lub współautor, conajmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/ budowę/ remont dróg publicznych na tereniemiejskim wraz
z odwodnieniem,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bezograniczeń, z min. 2 letnim doświadczeniem, w tym przy projektowaniu przestrzeni publicznych,
e) jedną osobą posiadającą 2-letnie doświadczenie związane z projektowaniem zieleni przyulicznej
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – (okres trwania od data /dzień, m-c,rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
a) w przypadku podania tylko lat – np. 2013-2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczeniaprzyjmie okres 1.1.2013- 31.12.2014,
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 – Zamawiający do obliczenia wymaganegodoświadczenia przyjmie okres 1.4.2013-30.9.2013,
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.6.2014 – 28.4.2014 – Zamawiający do obliczeniawymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.6.2014 – 28.4.2014.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, w pkt a) – d), powinny być zgodne z ustawą z
1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury iRozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innychpaństwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniempostanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwachczłonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
Warunek jednakowy niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.19.2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5.2016 - 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.5.2016 - 13:00
Miejscowość:
Łódź, ul. Piotrkowska 175.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową wraz ze złożeniem kompletnegowniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych/ zezwolenie na realizacjęinwestycji drogowej (ZRiD) w terminie: — do 10.11.2016 – dla obu części zamówienia
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia lub dowolniewybraną część.
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego- dla każdej z części zamówienia.
Zamówienie uzupełniające w każdej części zamówienia będzie obejmować opracowanie dokumentacji nabudowę dróg wraz z odwodnieniem, technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulicesąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnegosystemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację oraz inne prace projektowe będącepowtórzeniem tego samego rodzaju prac co w zamówieniu podstawowym.
4.Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczonew osobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJESTANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikompostępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminieskładania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4Ustawy.
Uwaga. Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, żeutajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędnedziałania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 Ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniunieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostanąprzez Zamawiającego odtajnione.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a
02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.3.2016

Termin składania ofert:do 5 maja 2016 12:00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2016 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2016-03-30 12:01:51)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2016-03-30 12:05:41)