Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1-8)
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3322.5.2015
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2015/S 127-233178

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Łódź – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1–8).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1-8).
Zamówienie obejmuje:
ZAMÓWIENIE GŁÓWNE:
Ideą wszystkich priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (projekty 1-8) jest kompleksowa rewitalizacja wskazanych w nich obszarów, z uwzględnieniem zadań określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym poszczególnych projektów, która wymaga przeprowadzenia działań (również komplementarnych) w czterech podanych sferach:
I. materialno-przestrzennej i kulturowej (modernizacja budynków oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej, restauracja zabytków)
II. społecznej (budowanie tożsamości lokalnej, rozwiązanie problemów społecznych takich jak bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego)
III. gospodarczej (kreowanie pozytywnego wizerunku dla inwestorów, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości)
IV. środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną i służące wykorzystaniu terenów zdegradowanych).
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Części, gdzie jedna Część obejmuje dwa przylegające do siebie priorytetowe projekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, czyli projekty 2 i 3 (Część I), projekty 5 i 6 (Część II), projekty 1 i 4 (Część III) oraz projekty 7 i 8 (Część IV).
Część I – Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 2 i 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
Projekt nr 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską,
Projekt nr 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Składową/ Targową, Tuwima, Kilińskiego oraz pierzeją ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza.
Część II- Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 5 i 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
Projekt nr 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot,
Projekt nr 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego,
Część III – Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 1 i 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
Projekt nr 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Jaracza i Kilińskiego,
Projekt nr 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika,
Części IV – Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 7 i 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
Projekt nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów,
Projekt nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską
Wszystkie w/w Projekty planowane są do objęcia współfinansowaniem ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wszystkie projekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi zostały umieszczone na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi zgodnie z zarządzeniem Nr 5387/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. (wraz z późn. zm.) w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności, odrębnie dla każdego Projektu wchodzącego w skład danej Części, do wykonania:
Zadania 1 – dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi (RZM), obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem przebudowy/ budowy dróg;
— przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich;
— wykonanie niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez właściwego konserwatora zabytków;
— przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu całego zakresu za wyjątkiem części dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych komponentów projektów.
Zadania 2, dla którego inwestorem jest Miasto Łodź – Zarząd Dróg i Transporyu (ZDiT), obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg;
— uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego Częścią I (Projekty 2 i 3) i Częścią II (Projekty 5 i 6) – zapis dot. Części I;
— uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego Częścią III (Projekty 1 i 4) i Częścią IV (Projekty 7 i 8) – zapis dot. Części III;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.
PRAWO OPCJI – DLA CZĘŚCI IV:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia poniższych zadań w ramach prawa opcji:
a) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 7,
b) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 8.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy konieczność wykonania audytów energetycznych będzie podyktowana wymogami związanymi z pozyskaniem dofinansowania unijnego.
Zamawiający zastrzega, iż w terminie minimum 3 miesięcy przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt VI.3) 1. może skorzystać z prawa opcji i złożyć oświadczenie
o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem, które z objętych prawem opcji zadań i w jakim zakresie zleca do wykonania. Zamawiający zastrzega, iż w ramach opcji może zlecić realizację wszystkich zadań (pkt a i b) lub tylko niektórych z nich.
2. Szczegółowy zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz katalog produktów zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: PRAWO OPCJI – DLA CZĘŚCI IV:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia poniższych zadań w ramach prawa opcji:
a) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 7,
b) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 8.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy konieczność wykonania audytów energetycznych będzie podyktowana wymogami związanymi z pozyskaniem dofinansowania unijnego.
Zamawiający zastrzega, iż w terminie minimum 3 miesięcy przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. VI.3) 1. może skorzystać z prawa opcji i złożyć oświadczenie
o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem, które z objętych prawem opcji zadań i w jakim zakresie zleca do wykonania. Zamawiający zastrzega, iż w ramach opcji może zlecić realizację wszystkich zadań (pkt a i b) lub tylko niektórych z nich.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 2 i 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów:
1) Projekt nr 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską,
2) Projekt nr 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Składową/ Targową, Tuwima, Kilińskiego oraz pierzeją ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności, odrębnie dla każdego Projektu wchodzącego w skład Części I, do wykonania:
Zadania 1 – dla którego inwestorem jest RZM, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem przebudowy/ budowy dróg;
— przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich;
— wykonaniu niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez właściwego konserwatora zabytków;
— przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu całego zakresu za wyjątkiem części dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych komponentów projektów.
Zadania 2, dla którego inwestorem jest ZDiT, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg;
— uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego Częścią I (Projekty 2 i 3) i Częścią II (Projekty 5 i 6)
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.
Szczegółowy zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz katalog produktów zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ZAMÓWIENIE GŁÓWNE w terminie: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 5 i 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów:
1) Projekt nr 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot,
2) Projekt nr 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego,
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności, odrębnie dla każdego Projektu wchodzącego w skład Części II, do wykonania:
Zadania 1 – dla którego inwestorem jest RZM, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem przebudowy/ budowy dróg;
— przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich;
— wykonaniu niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez właściwego konserwatora zabytków;
— przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu całego zakresu za wyjątkiem części dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych komponentów projektów.
Zadania 2, dla którego inwestorem jest ZDiT, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.
Szczegółowy zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz katalog produktów zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ZAMÓWIENIE GŁÓWNE w terminie: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 1 i 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów:
1) Projekt nr 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Jaracza i Kilińskiego,
2) Projekt nr 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika,
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności, odrębnie dla każdego Projektu wchodzącego w skład Części III, do wykonania:
Zadania 1 – dla którego inwestorem jest RZM, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem przebudowy/ budowy dróg;
— przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich;
— wykonaniu niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez właściwego konserwatora zabytków;
— przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu całego zakresu za wyjątkiem części dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych komponentów projektów.
Zadania 2, dla którego inwestorem jest ZDiT, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg;
— uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego Częścią III (Projekty 1 i 4) i Częścią IV (Projekty 7 i 8)
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.
Szczegółowy zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz katalog produktów zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ZAMÓWIENIE GŁÓWNE w terminie: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów 7 i 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie projektów:
1) Projekt nr 7 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów,
2) Projekt nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmujący ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności, odrębnie dla każdego Projektu wchodzącego w skład Części IV, do wykonania:
Zadania 1 – dla którego inwestorem jest RZM, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem przebudowy/ budowy dróg;
— przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich;
— wykonaniu niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez właściwego konserwatora zabytków;
— przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu całego zakresu za wyjątkiem części dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych komponentów projektów.
Zadania 2, dla którego inwestorem jest ZDiT, obejmującego:
— opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg;
— wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.
PRAWO OPCJI – DLA CZĘŚCI IV:
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia poniższych zadań w ramach prawa opcji:
a) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 7,
b) wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla Projektu nr 8.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy konieczność wykonania audytów energetycznych będzie podyktowana wymogami związanymi z pozyskaniem dofinansowania unijnego.
Zamawiający zastrzega, iż w terminie minimum 3 miesięcy przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt VI.3) 1. może skorzystać z prawa opcji i złożyć oświadczenie
o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem, które z objętych prawem opcji zadań i w jakim zakresie zleca do wykonania. Zamawiający zastrzega, iż w ramach opcji może zlecić realizację wszystkich zadań (pkt a i b) lub tylko niektórych z nich.
Szczegółowy zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz katalog produktów zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia ZAMÓWIENIE GŁÓWNE w terminie: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.Wykonawca Części IV zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia – PRAWO OPCJI w terminie 2 miesięcy od otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (termin jednakowy dla Projektu nr 7 i Projektu nr 8).
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część I – 42 000 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych),
Część II – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
Część III – 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Część IV – 42 000 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)
które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – opisane w pkt III.2.2).
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych
i ekonomicznych innych podmiotów, oprócz zobowiązania lub innych dokumentów określonych w pkt. 2 powyżej musi przedstawić dokumenty, o których mowa
w pkt. 7.1.7. SIWZ dotyczące tych podmiotów.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.2) i III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
w pkt 1 powyżej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych i ekonomicznych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, musi przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej, dotyczące tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w szczególności Wykonawca powinien wykazać, ze posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części zamówienia.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:
1.1. jedną usługę polegającą na sporządzeniu studium wykonalności dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi lub dróg o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto,
1.2. jedną usługę polegającą na sporządzeniu studium wykonalności dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie obiektu kubaturowego lub zespołu obiektów kubaturowych o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto,
Zamawiający dopuszcza na spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, wykazanie wykonania (zakończenia) jednej usługi polegającej na sporządzeniu studium wykonalności dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie drogi lub dróg oraz budowie/przebudowie obiektu kubaturowego lub zespołu obiektów kubaturowych o wartości inwestycji co najmniej 20 000 000 PLN brutto.
1.3. jedną usługę polegającą na sporządzeniu programu funkcjonalno – użytkowego budowy/przebudowy drogi lub dróg o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto;
1.4. jedną usługę polegającą na sporządzeniu programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu/zespołu obiektów kubaturowych o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto;
Zamawiający dopuszcza na spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1.3 i 1.4, wykazanie wykonania (zakończenia) jednej usługi polegającej na sporządzeniu programu funkcjonalno – użytkowego budowy/przebudowy drogi lub dróg oraz dla obiektu/zespołu obiektów kubaturowych o wartości inwestycji co najmniej 20 000 000 PLN brutto.
1.5. dwie usługi polegające na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego (zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.) lub koncepcji programowo-przestrzennej lub projektu wstępnego dla obiektu (samodzielnie lub jako jeden z obiektów zespołu urbanistycznego) wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków albo położonego na terenie objętym ochroną konserwatorską o kubaturze co najmniej 10.000 m3.
Zamawiający wyjaśnia, następujące pojęcia:
Koncepcja programowo-przestrzenna lub projekt wstępny to opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd. Koncepcja projektowa lub projekt wstępny powinna stanowić podstawę sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego, karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części zamówienia.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a) Kierownik Projektu – posiadający:
— wykształcenie wyższe
— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem projektami lub działaniami z zakresu tworzenia studiów wykonalności lub innych opracowań obejmujących: charakterystykę projektu, analizę projektu, analizę kosztów i korzyści, analizę wielokryterialną lub tworzenia modeli biznesowych,
— doświadczenie w kierowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 2 projektami o łącznej wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto.
b) Ekspert ds. finansowo-ekonomicznych – posiadający:
— wykształcenie wyższe
— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane ze sporządzaniem analiz o charakterze ekonomiczno – finansowym, opracowywaniem modeli finansowych oraz analiz wrażliwości, w tym wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 analizy obejmujące nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne oraz prognozy wyniku finansowego.
c) Ekspert ds. funduszy zewnętrznych – posiadający:
— wykształcenie wyższe
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych, niezbędnych do aplikacji o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych dla 2 projektów inwestycyjnych, w ramach których występowały roboty budowlane związane z budynkiem o łącznej wartości projektów co najmniej 10 000 000 PLN brutto.
d) Ekspert ds. prawnych – posiadający:
— uprawienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w przygotowaniu i realizacji co najmniej 2 projektów inwestycyjnych w ramach których analizowane były zagadnienia związane z pomocą publiczną.
e) Ekspert ds. rewitalizacji – posiadający:
(wymagane jest minimum spełnienie warunku pierwszego oraz jednego z trzech pozostałych):
1. osoba ta jest autorem lub współautorem minimum jednego lokalnego programu rewitalizacji. Pod pojęciem programu rewitalizacji Zamawiający rozumie lokalny lub miejski program rewitalizacji przyjęty uchwałą rady gminy,
2. osoba ta jest autorem lub współautorem raportu końcowego, tj. twórcą całych lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego z analizy, lub ewaluacji, lub badania, lub ekspertyzy w zakresie procesu rewitalizacji,
3. posiada doświadczenie w koordynacji lub kierowaniu wdrożeniem minimum dwóch programów rewitalizacji,
4. osoba ta jest autorem lub współautorem minimum dwóch publikacji i/lub opracowań, i/lub artykułów specjalistycznych mających na celu wsparcie powstania lokalnych programów rewitalizacji.
f) Projektant w specjalności architektonicznej – posiadający:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji opracowań projektowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego programu funkcjonalno-użytkowego lub opracowania projektowego dotyczącego kubaturowego obiektu zabytkowego.
g) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji opracowań projektowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego programu funkcjonalno-użytkowego lub opracowania projektowego dotyczącego kubaturowego obiektu zabytkowego.
h) Projektant w specjalności drogowej:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
— który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, sporządził (autor lub współautor) 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę/rozbudowę drogi/ dróg publicznych na terenie miejskim wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym o łącznej wartości prac projektowych minimum 1 000 000 PLN brutto.
i) Projektant w specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) Projektant w specjalności gazowej:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
k) Projektant w specjalności c.o.:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
l) Projektant w specjalności wentylacyjnej:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
m) Projektant w specjalności elektrycznej:
— posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
n) Projektant ds. zieleni:
— posiadający doświadczenie w projektowaniu zieleni, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządził (autor lub współautor) minimum dwa opracowania w zakresie zieleni, które zostały zrealizowane w przestrzeni publicznej na obszarze miejskim,
o) Projektant ds. ochrony środowiska:
— który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządził (autor lub współautor) co najmniej dwa opracowania z zakresu ochrony środowiska, na podstawie których zostały uzyskane decyzje środowiskowe dla inwestycji polegających na budowie lub przebudowie dróg na terenie miejskim.
Uwaga: dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę, w przypadku spełnienia przez tą osobę wymogów określonych powyżej dla danego stanowiska.
Warunek jednakowy w przypadku składania oferty na jedną lub dwie części zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt f) – m) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3322.5.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.8.2015 - 12:00

Miejscowość:

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia – ZAMÓWIENIE GŁÓWNE w terminie:
Część I, II, III, IV – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
2.Wykonawca Części IV zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia – PRAWO OPCJI w terminie 2 miesięcy od otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (termin jednakowy dla Projektu nr 7 i Projektu nr 8).
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego napodstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części i dopuszcza składanie oferty na dowolnie wybraną jedną Część zamówienia albo jedną ofertę obejmującą maksymalnie dwie sąsiadujące ze sobą obszarowo części zamówienia tj. na Część I i Część II albo na Część III i Część IV.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
5.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria – dla Części I, II, III
— cena – 40 %,
— metodologia – 50 %
— okres gwarancji i rękojmi – 10 %
5.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria – dla Części IV
— cena – 35 %,
— metodologia – 45 %
— okres gwarancji i rękojmi – 10 %
— cena za zamówienie opcjonalne – prawo opcji – 10 %.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2015

Termin składania ofert:do 11 sierpnia 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2015 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-07-04 11:16:04)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-07-04 11:27:02)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.43.2015
Treść:

Polska-Łódź: Roboty w zakresie naprawy dróg

2015/S 123-224529

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na części:
1.1. Część 1 – Remont ul. Pomorskiej – utwardzenie pobocza na odcinku od ul. Frezjowej do ul. Popielarnia
Zakres planowanych prac obejmuje remont pobocza ul. Pomorskiej na odc. od ul. Frezjowej do ul. Popielarnia (str. Północna).
Łączny zakres prac obejmuje:
— Demontaż płyt Yomb;
— Roboty ziemne – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 15 cm;
— Ustawienie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm;
— Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Otwory wewnątrz płyty zahumusowane i obsiane trawą;
— Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
1.2. Część 2 – Remont ul. Nagietkowej
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i zjazdów ul. Nagietkowej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z kruszywa gr. 30 cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— remont nawierzchni zjazdów;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
1.3. Część 3 – Remont ul. Mrówczej i Sójki na odcinku gruntowym
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy ul. Mrówczej
na odcinku gruntowym oraz remont gruntowej nawierzchni ul. Sójki.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie warstw mineralno – bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm;
— rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— wykonanie ścieku drogowego z betonowych elementów prefabrykowanych;
— odtworzenie pobocza jezdni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm;
— wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego;
— wymiana na nową barieroporęczy przepustu na rzece Bzurze;
— uzupełnienie odkrytych elementów betonowych przepustu oraz wykonanie nowej izolacji bitumicznej.
1.4. Część 4 – Remont ul. Jeża na odcinku gruntowym.
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Jeża na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na chodnikach na płyty 25 x 25 x 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
1.5. Część 5 – Remont ul. Jaworowej od ul. Folwarcznej do ul. Leszczynowej
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Jaworowej na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z tłucznia gr. 30 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na chodnikach na płyty 25 x 25 x 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
1.6. Część 6 – Remont ul. Bartoka – odcinek od ul. Chmielowskiego do bl. nr 415 oraz ul. Gogola na odcinku od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
Zadanie 1 – Remont ul. Bartoka – odcinek od ul. Chmielowskiego do bl. nr 415
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Bartoka na odc. od ul. Chmielowskiego do bloku nr 415
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wiążąca gr. 6 cm, dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 8S;
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Roboty ziemne – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na gł. 35 cm;
— Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm;
— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm;
— Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
Zadanie 2 – Remont ul. Gogola na odcinku od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy ul. Gogola na odc. od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wiążąca gr. średnio 5 cm dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 8S;
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— założenie zieleńca ( humusowanie, posianie trawy).
1.7. Część 7 – Remont ul. Majowej od ul. Margaretek w kierunku ul. Jugosławiańskiej
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ul. Majowej na odc. od ul. Margaretek do ul. Jugosłowiańskiej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM= 5MPa gr. 20 cm;
— Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. średnio 10 cm;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— Założenie zieleńca ( humusowanie, posianie trawy )
1.8. Część 8 – Remont ul. Kwaterunkowej
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Kwaterunkowej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;
— Wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem lanym;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wyrównawcza średnia gr. 2 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 5 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— Wymiana na nowe obrzeży betonowych 100x20x6;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan.
1.9. Część 9 – Remont ul. Zelwerowicza od ul. Krzywickiego w kierunku ul. Edukacyjnej.
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Zelwerowicza od ul. Krzywickiego w kierunku ul. Edukacyjnej wraz z wymianą krawężników.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej na łącznej
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 30 x 20 cm na ławie betonowej na łącznej
— frezowanie nawierzchni jezdni
— wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej dla nawierzchni jezdni
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom
1.10. Część 10 – Remont ul. Mosiężnej
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Mosiężnej na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z kruszywa gr. 30 cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana starej nawierzchni chodnika na kostkę betonową typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
1.11. Część 11 – Remont ul. Dzikich Pól
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Dzikich Pól.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Korytowanie wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 40 cm;
— Wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10 cm;
— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm;
— Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu YOMB 100x75x12,5 cm
1.12. Część 12 – Remont ul. Świerszczyka
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Świerszczyka.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Korytowanie na poszerzeniu jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 10 cm;
— Wykonanie na poszerzeniu podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;
— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm;
— Wykonanie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wyrównawcza średnia gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka AC 11W;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka AC 8S;
— Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego gr. 15 cm;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych
(2a-2l) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Remont ul. Pomorskiej – utwardzenie pobocza na odcinku od ul. Frezjowej do ul. Popielarnia
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont pobocza ul. Pomorskiej na odc. od ul. Frezjowej do ul. Popielarnia (str. Północna).
Łączny zakres prac obejmuje:
— Demontaż płyt Yomb;
— Roboty ziemne – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 15 cm;
— Ustawienie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm;
— Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Otwory wewnątrz płyty zahumusowane i obsiane trawą;
— Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2a oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 2 Nazwa: Remont ul. Nagietkowej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i zjazdów ul. Nagietkowej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z kruszywa gr. 30 cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— remont nawierzchni zjazdów;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2b oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 3 Nazwa: Remont ul. Mrówczej i Sójki na odcinku gruntowym
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy ul. Mrówczej na odcinku gruntowym oraz remont gruntowej nawierzchni ul. Sójki.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie warstw mineralno – bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm;
— rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— wykonanie ścieku drogowego z betonowych elementów prefabrykowanych;
— odtworzenie pobocza jezdni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm;
— wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 5 cm
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego;
— wymiana na nową barieroporęczy przepustu na rzece Bzurze;
— uzupełnienie odkrytych elementów betonowych przepustu oraz wykonanie nowej izolacji bitumicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2c oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 4 Nazwa: Remont ul. Jeża na odcinku gruntowym
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Jeża na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na chodnikach na płyty 25 x 25 x 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2d oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 5 Nazwa: Remont ul. Jaworowej od ul. Folwarcznej do ul. Leszczynowej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Jaworowej na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z tłucznia gr. 30 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na chodnikach na płyty 25 x 25 x 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2e oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 6 Nazwa: Remont ul. Bartoka – odcinek od ul. Chmielowskiego do bl. nr 415 oraz ul. Gogola na odcinku od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
1)Krótki opis
Zadanie 1 – Remont ul. Bartoka – odcinek od ul. Chmielowskiego do bl. nr 415
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Bartoka na odc. od ul. Chmielowskiego do bloku nr 415
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wiążąca gr. 6 cm, dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 8S;
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Roboty ziemne – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na gł. 35 cm;
— Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm;
— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm;
— Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
Zadanie 2 – Remont ul. Gogola na odcinku od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy ul. Gogola na odc. od ul. Gorkiego do ul. Kolbego
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 8 cm;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wiążąca gr. średnio 5 cm dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm dla kat. ruchu KR 3-4 mieszanka AC 8S;
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— założenie zieleńca ( humusowanie, posianie trawy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2f oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 7 Nazwa: Remont ul. Majowej od ul. Margaretek w kierunku ul. Jugosławiańskiej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ul. Majowej na odc. od ul. Margaretek do ul. Jugosłowiańskiej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem RM= 5MPa gr. 20 cm;
— Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. średnio 10 cm;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— Założenie zieleńca (humusowanie, posianie trawy)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2g oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 8 Nazwa: Remont ul. Kwaterunkowej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Kwaterunkowej.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;
— Wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem lanym;
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wyrównawcza średnia gr. 2 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 5 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka MA 8S;
— Rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, beton B-15;
— Rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— Wymiana na nowe obrzeży betonowych 100x20x6;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2h oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 9 Nazwa: Remont ul. Zelwerowicza od ul. Krzywickiego w kierunku ul. Edukacyjnej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Zelwerowicza od ul. Krzywickiego w kierunku ul. Edukacyjnej wraz z wymianą krawężników.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 30 x 15 cm na ławie betonowej na łącznej
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 30 x 20 cm na ławie betonowej na łącznej
— frezowanie nawierzchni jezdni
— wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej dla nawierzchni jezdni
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2i oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 10 Nazwa: Remont ul. Mosiężnej
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy i chodnika ul. Mosiężnej na odcinku gruntowym.
Łączny zakres prac obejmuje:
— rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem;
— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
— podbudowa z kruszywa gr. 30 cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm;
— warstwa wyrównawcza gr. średnio 4 cm dla kat. ruchu KR 1-2 mieszanka AC 11 W;
— warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mieszanka AC 8S (kategoria ruchu KR 1-2);
— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej;
— wymiana starej nawierzchni chodnika na kostkę betonową typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
— regulacja wysokościowa armatury wod. – kan. oraz studni telekom.;
— odtworzenie istniejącego grubowarstwowego oznakowania poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2j oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 11 Nazwa: Remont ul. Dzikich Pól
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Dzikich Pól.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Korytowanie wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 40 cm;
— Wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10 cm;
— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm;
— Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu YOMB 100x75x12,5 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2k oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 12 Nazwa: Remont ul. Świerszczyka
1)Krótki opis
Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Świerszczyka.
Łączny zakres prac obejmuje:
— Korytowanie na poszerzeniu jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 10 cm;
— Wykonanie na poszerzeniu podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;
— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm;
— Wykonanie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni;
— warstwa wyrównawcza średnia gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka AC 11W;
— warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm, dla kat. ruchu KR 2 mieszanka AC 8S;
— Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego gr. 15 cm;
— Regulacja wysokościowa armatury wod. – kan.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2l oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233142
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych)
Część 2 – 3.400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)
Część 3 – 3.200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
Część 4 – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
Część 5 – 5.400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych)
Część 6 – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)
Część 7 – 2.200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)
Część 8 – 3.700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych)
Część 9 – 1.400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)
Część 10 – 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Część 11 – 1.100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
Część 12 – 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – opisane w pkt III.2.3),
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Formularzem nr 10 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2.Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.
4. Wykaz narzędzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Formularzem Nr 6 do SIWZ.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z Formularzem Nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w Formularzu Nr 5, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
1.1. – Część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
remont/budowę/przebudowę dróg/drogi o nawierzchniach bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto) w ramach jednego zamówienia
1.2. – Część 1, 9, 11
remont/budowę/przebudowę dróg/drogi o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł (brutto) w ramach jednego zamówienia
W przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę na wybrane części spośród części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 zamówienia wystarczające będzie wykazanie spełnienia tego warunku jak dla jednej z w/w części (opisanych w pkt 1.1).
W przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę na wybrane części spośród części 1, 9, 11 zamówienia wystarczające będzie wykazanie spełnienia tego warunku jak dla jednej z w/w części (opisanych w pkt 1.2).
W przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę na wybrane części, których warunek udziału posiadania wiedzy i doświadczenia został określony zarówno w pkt 1.1 jak i w pkt 1.2., Wykonawca winien wykazać spełnianie warunku opisanego w pkt 1.1.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:
1. Równiarka samojezdna – 1 szt.
2. Recykler * – 1 szt.
3. Samochód samowyładowczy min 5 t – 2 szt.
4. Układarka masy bitumicznej – 1 szt.
5. Walec statyczny stalowy 10t – 1 szt.
6. Walec ogumiony -1 szt.
7. Koparka – 1 szt.
* sprzęt wymagany przy realizacji części 3, 4, 5, 7.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedną część winien się wykazać odpowiednim potencjałem technicznym oddzielnie dla każdej części.
3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
a) co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Warunek jednakowy niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.
Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9. 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 5

3. Skrócenie terminu realizacji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.43.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2015 - 12:00

Miejscowość:

Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
Część 1, 11 – 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Część 2, 12 – 40 dni od dnia przekazania terenu budowy
Część 5, 8, 9, 10 – 50 dni od dnia przekazania terenu budowy
Część 3, 4, 6, 7 – 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin może ulec skróceniu o zaoferowaną przez wybranego wykonawcę ilość dni, zgodnie z pkt 18 SIWZ
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dowolnie wybrane części zamówienia – maksymalnie na 4 części.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza (Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych)
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.6.2015

Termin składania ofert:do 5 sierpnia 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2015 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2015-06-30 13:43:46)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2015-06-30 13:52:43)