Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej oraz środków czystości oznakowania drogowego na terenie miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego”
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.7.2017
Treść:
 Ogłoszenie nr 48528 - 2017 z dnia 2017-03-21 r.
Łódź: „Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej oraz środków czystości oznakowania drogowego na terenie miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zdit.uml.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria ZDiT)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej oraz środków czystości oznakowania drogowego na terenie miasta Łodzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego”
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnych z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) oraz środków do czystości oznakowania drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz Nr 2) Tomu I SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom II SIWZ) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ). 2.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

II.5) Główny kod CPV: 44212300-2
Dodatkowe kody CPV:44212313-6, 34996100-6, 31321700-9, 34942000-2, 39830000-9, 39831200-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi    40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w Tomie III SIWZ - FORMULARZ AKTU UMOWY
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Formularz nr 3 do SIWZ; oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – Formularz nr 4 do SIWZ; 1.2 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. III.4), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Forma składanych dokumentów 5.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10% ceny ofertowej brutto.
Termin składania ofert:do 29 marca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Ewa Fiktus (2017-03-21 16:54:52)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Dostawa materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, mebli miejskich
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.4.2017
Treść:

Ogłoszenie nr 35684 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.
Łódź: Dostawa materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, mebli miejskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58. Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak www.zdit.uml.lodz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak www.zdit.uml.lodz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria ZDiT)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, mebli miejskich
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz mebli miejskich do bieżącego utrzymania i prac eksploatacyjnych realizowanych w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych położonych na terenie miasta Łodzi z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Część 1 - Elementy betonowe i kamienne nawierzchni Część 2 - Kruszywa budowlane Część 3 - Materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne Część 4 - Elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i meble miejskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (2a – 2d) do SIWZ, w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dot. części 1 oraz 4 – Tom II SIWZ) 2.Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (dot. części 1-4).
II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
Dodatkowe kody CPV:14210000-6, 44113600-1, 44114000-2, 44111200-3, 34928460-0, 34928470-3, 44114200-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1. dla części 1 zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była lub jest dostawa:-płyt chodnikowych wibroprasowanych, -krawężników betonowych wibroprasowanych, -obrzeży betonowych, - kostki kamiennej granitowej. 2. dla części 2 zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była lub jest dostawa:-tłucznia i piasku. 3. dla części 3 zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była lub jest dostawa:- masy asfaltowej na zimno, -cementu portlandzkiego, -podsypki cementowo - piaskowej, -betonu. 4. dla części 4 zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem była lub jest dostawa:- wygrodzeń drogowych stalowo - żeliwnych,- słupków stalowo - żeliwnych, skrzynek na barierki, -ławek, -barier trawnikowych, -stojaków rowerowych. Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1.wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Formularza dotyczącego wykazu dostaw zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ. 2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a)referencje, b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, c)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w Tomie III SIW - FORMULARZE AKTU UMOWY dla części 1 i 4 oraz dla części 2 i 3
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to,że oferta, oświadczania oraz każdy inny dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Formularz nr 3 do SIWZ; oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – Formularz nr 4 do SIWZ; 1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 1.1. oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d.czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia dokumentów: 2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5.Forma składanych dokumentów 5.1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.2.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 6.1.Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla części 1,2 i 3. 6.2.Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla części 4 zgodnie zapisami Rozdział 24 SIWZ. 7.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części opisane w pkt II.4). Zamawiający dopuszcza możliwość składania jednej oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia lub dowolnie wybrane jego części. 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Elementy betonowe i kamienne nawierzchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym nr 2a dla części 1 do SIWZ, w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. części 1 – Tom II SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 44114200-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria    Znaczenie
Cena    60
Termin dostawy    35
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi    5
6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na minimalny okres, który wynosi 24 miesiące od odbioru końcowego. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
Część nr: 2    Nazwa: Kruszywa budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym nr 2b dla części 2 do SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 14210000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria    Znaczenie
Cena    60
Termin dostawy    40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym nr 2c dla części 3 do SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 44114000-2, 44111200-3, 44113600-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria    Znaczenie
Cena     60
Termin dostawy    40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i meble miejskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym nr 2d dla części 4do SIWZ, w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. części 4 – Tom II SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0, 34928460-0, 34928470-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria    Znaczenie
Cena     60
Termin dostawy    35
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi    5
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na minimalny okres, który wynosi 24 miesiące od odbioru końcowego. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 2.Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części 4.Termin składania ofert:do 14 marca 2017 10:00
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2017 11:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2017-03-02 15:25:10)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-03-14 15:10:06)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w latach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.3.2017
Treść:

Dz.U./S S31 14/02/2017 55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55341-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Roboty drogowe
2017/S 031-055341
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportuul. Piotrkowska 173Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Renata WoźniakTel.: +48 422726435E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZDiT)Piotrkowska 175Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Renata WoźniakTel.: +48 422726435E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 10
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony.
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.3.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
45233140
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy. Przedmiot zamówienia zostałpodzielony na 4 rejony, tj.:
Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty,
Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna,
Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Polesie,
Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części opisane w pkt. 4.1 SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony – Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233252
45233251
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 10
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na tereniemiasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 (Formularz 2a),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator frezarki;
b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia nawierzchnijezdni;
c) operator walca 1 Mg lub płyty wibracyjnej;
d) operator skrapiarki;
e) operator układarki masy bitumicznej;
f) operator walca ogumionego;
g) operator walca stalowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019–z podziałem na 4 Rejony-Część 2-Rejon II-teren dzielnicy Łódź-Górna
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 10
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (formularz 2b),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 z podziałem na 4 Rejony Część 3-Rejon III-teren dzielnicy Łódź-Śródmieście-Polesie
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 10
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 (formularz 2c),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony – Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź-Widzew
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 (formularz 2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 10
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Formularz zawierający wzór wykazu robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, októrym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów.
3. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Formularz wraz z wykazem narzędzi i urządzeńzostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 10
4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych dlawykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami. Formularz zawierający wzór wykazu osób zostanie przesłany wykonawcy wraz zwezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
5. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczejwykonawcy opisanych w pkt. 6.3.3.3 SIWZ.
Oświadczenie zostanie przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże,że:
1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami prawa budowlanego iprawidłowo ukończył co najmniej: roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie drógo nawierzchniach bitumicznych o łącznej wartości co najmniej 2 900 000 PLN (brutto).
Uwaga:
1.Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, trzech lub czterech zamówień.
Przez definicję zamówienia–Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym awykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.
2.Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP nadzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy BankPolski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacjiogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
3.Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnianie warunku.
2. dysponuje, co najmniej:
— Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności co najmniej 100 Mg/h, zlokalizowana w odległości zapewniającejnie przekroczenie czasu 2h od załadunku do wbudowania masy z jednoczesnym spełnieniem warunkutemperatury wbudowania* -1 szt.
*Jako formę dysponowania wytwórnią Zamawiający dopuszcza pisemne zobowiązanie właściciela wytwórnimas bitumicznych do zapewnienia dostaw mas bitumicznych na potrzeby wykonania w/w zamówienia.
— Układarka masy bitumicznej o szer. 1,0 – 2,5 m -1 szt.
— Układarka masy bitumicznej o szer. min. 7,5 m -1 szt.
— walec stalowy-2 szt.
— Walec ogumiony-1 szt.
— Kotły do przewozu asfaltu lanego -3 szt.
— Termos do przewozu masy mineralno-bitumicznej-2 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.0,5 m-1 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.1,0 m-1 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.2,0 m-1 szt.
— Skrapiarka-2 szt.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 10
— Szczotka mechaniczna-2 szt.
— Piła do cięcia nawierzchni -2 szt.
— Sprężarka do odkucia nawierzchni-2 szt.
Uwaga: Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnienie warunku
3.dysponuje, co najmniej:
— jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uprawnienia,o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2016 poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.1278). Dopuszcza się uprawnieniarównoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia)–dla osób, które posiadająuprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994. Prawo budowlane lub stwierdzenieposiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 10
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Łódż, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
a) brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawywykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz
b) spełnienie, na poziomie opisanym w pkt 6.3. Tomu I SIWZ, warunków udziału w postępowaniu, o którychmowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, oświadczeń lubdokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaznajdują się w pkt 6 i 7 Tomu I SIWZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy dla części 1-4zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4.3 Tomu I SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaćoceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.
5.Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Część 1: 63 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
Część 2: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 3: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 4: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
6.Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24Tomu I SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 10
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017

Termin składania ofert:do 30 marca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 20:52:33)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2017-03-23 09:25:41)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w latach 2017-2019
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.2.2017
Treść:

Dz.U./S S31 14/02/2017 55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 13
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55330-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
2017/S 031-055330
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportuul. Piotrkowska 173Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Ewa FiktusTel.: +48 422726438E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiTPiotrkowska 175Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Ewa Fiktus – w zakresie procedury przetargowejTel.: +48 422726438E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 13
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w latach 2017-2019.
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.2.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
45233252
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019. z podziałem na 4 rejony,tj.:Rejon I– teren dzielnicy Łódź– Bałuty, Rejon II–teren dzielnicy Łódź– Górna, Rejon III–teren dzielnicy Łódź–Polesie, Rejon IV– teren dzielnicy Łódź– Widzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest wFormularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych (...)-Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon I – teren dzielnicyŁódź– Bałuty,
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 13
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m2 nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m2 przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 Formularz (2a),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 13
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...)- Część 2 – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon II – teren dzielnicyŁódź– Górna
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 13
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m2 przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 21 Formularz (2b),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 13
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...)- Część 3 -Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon III – teren dzielnicyŁódź– Polesie,
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 13
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m² przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 Formularz (2c),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...) – Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 13
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon IV – teren dzielnicyŁódź– Widzew
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m² przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 Formularz (2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
1.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 13
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniemZamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów.
1.3. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wrazz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Formularz wraz z wykazem narzędzi i urządzeńzostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
1.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych dla wykonaniazamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego,o którym mowa
w pkt 7.3 SIWZ.
1.5. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczejwykonawcy opisanych w pkt. 3 poniżej. Oświadczenie zostanie przesłane wykonawcy wraz z wezwaniemZamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że:
1.wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, co najmniej: roboty budowlane polegające na naprawie nawierzchni nieulepszonychdróg o łącznej wartości co najmniej 1 200 000 PLN (brutto) obejmujące:
— profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem,
— profilowanie przy użyciu recyklera lub frezarki z wałowaniem,
— naprawy nawierzchni tłuczniem oraz naprawy destruktami asfaltowymi.
Uwaga:
1. Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, trzech
lub czterech zamówień, przy czym każde z zamówień musi obejmować wszystkie powyższe prace.
Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym awykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.
2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP nadzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy BankPolski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacjiogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 13
3. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnianie warunku.
2. dysponuje, co najmniej:
— Równiarka samojezdna – 3 szt.
— Recykler lub frezarka – 1 szt.
— Walec statyczny ogumiony min. 10 t – 1 szt.
— Walec statyczny stalowy samojezdny min. 10t – 2 szt.
— Kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z elektronicznym sterowaniem pozwalającym naprecyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa – 1 szt.
— Koparka – 1 szt.
— Samochód samowyładowczy min. 10 t – 2 szt.
— Remonter typu „Patcher” do napraw emulsji z grysem – 1 szt.
— Polewaczka drogowa wyposażona w zbiornik wody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania nawierzchni drogi– 1 szt.
Uwaga:
Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.
3. dysponuje, co najmniej:
jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności drogowej w minimum w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza sięuprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, któreposiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlanelub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy zdnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 13
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczeniaz postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Szczegółowe informacje nt warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lubdokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaznajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaćoceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.
5. Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Część 1: 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100)
Część 2: 21 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100)
Część 3: 21 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100)
Część 4: 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100)
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 13
6. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017

Termin składania ofert:do 23 marca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 19:20:30)
zmodyfikował(a): Ewa Fiktus (2017-03-24 13:28:33)