Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.147.2015
Treść:

Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
2016/S 026-041333
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175 Osoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk 90-447 Łódź POLSKA Tel.: +48 426385837 E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej: Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Ogólne usługi publiczne Budownictwo i obiekty komunalne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Roboty budowlane Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MiastoŁódź.
Kod NUTS PL113
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych).
Zakres robót obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem,naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktemasfaltowym tłuczniem kamiennym i gruzem betonowym), naprawy emulsja asfaltową z grysem bazaltowymwykonywane mechanicznie w technologii podciśnieniowego wbudowania mieszanki, roboty rozbiórkowe orazodtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części:
Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Część 2 – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
Część 3 – Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie
Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych (2a-2d), SpecyfikacjachTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – TomII SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233252
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016 – Część 1 – Rejon I – terendzielnicy Łódź – Bałuty
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2a, SpecyfikacjachTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – TomII SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233252
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2016 roku.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.
Część nr: 2
Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016 – Część 2 – Rejon II – terendzielnicy Łódź – Górna
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2b, SpecyfikacjachTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – TomII SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233252
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2016 roku.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.
Część nr: 3
Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016 – Część 3 – Rejon III – terendzielnicy Łódź – Polesie
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2 c, SpecyfikacjachTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – TomII SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233252
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2016 roku.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.
Część nr: 4
Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2016 Część 4 – Rejon IV – terendzielnicy Łódź – Widzew
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2d, SpecyfikacjachTechnicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – TomII SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233252
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2016 roku.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie:
Część 1 – 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
Część 2 – 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
Część 3 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Część 4 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu„ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości10 % ceny ofertowej brutto.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnianiawarunków w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III. 2.3);
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3);
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – opisane w pkt III. 2.3);
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania ocenyspełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawcazobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacjizamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mudo dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będziejednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2 oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowaw art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunkiokreślone w pkt 1.2 muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegającychsię o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ niespełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodniez wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musijednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofertynastępujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następującedokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ.
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniemskładek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejscazamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydajesię takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejscazamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jakterminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosujesię odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie zFormularzem nr 10 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadająceim określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdegoWykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, dokumentywymienione w pkt 7.2. – 7.7. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawcówskładających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, formularza cenowego, oświadczeniao spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania,o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostaćzłożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6.SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innychpodmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopiedokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopiidokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budziwątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisusposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy robotyte zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztukibudowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeńuznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którymmowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którychmowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dlawykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5posiadają wymagane uprawnienia.
6.Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonaniazamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Formularzem nr 6 doSIWZ.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należytyoraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: roboty budowlane polegające na naprawienawierzchni nieulepszonych dróg o łącznej wartości co najmniej 450 000 PLN (brutto) obejmujące: profilowanierówniarkami samojezdnymi z wałowaniem, profilowanie przy użyciu recyklera lub frezarki z wałowaniem,naprawy nawierzchni gruntowych tłuczniem niesortowanym oraz naprawy destruktami asfaltowymi. Wykonawcamoże wykazać, że wykonał roboty w ramach maksymalnie dwóch zamówień, przy czym każde z zamówieńmusi obejmować wszystkie powyższe prace.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiającyprzyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy BankPolski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs walutypublikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej, w którym zostanie on publikowany
2. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownikarobót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowejminimum w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 zezm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innychpaństwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 zezm.)
3. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) równiarką samojezdną – 2 szt.;
b) recyklerem lub frezarką – 1 szt.;
c) spycharką gąsiennicową – 1 szt.;
d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t – 1 szt.;
e) walcem statycznym samojezdnym min. 15 t – 1 szt;
f) koparką – 1 szt.;
g) samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 5 t – 2 szt.;
h) remonterem ciśnieniowym typu „Patcher” do napraw emulsji z grysem – 1 szt.


III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane nawierzchnie z tłucznia. Waga 5
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.147.2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.3.2016 - 13:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 17.3.2016 - 14:00


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2016 roku –dla każdej części.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą jedną dowolnie wybraną część zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówieniapodstawowego.
4. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone wosobnym wewnętrznym opakowaniu prawidłowo oznakowanym: „Nie udostępniać. Informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), w sposób umożliwiający Zamawiającemuudostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminieskładania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4Ustawy.
Uwaga. Zgodnie z art. 8 ust. 3 wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, żeutajnione dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędnedziałania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją art. 11 ust. 4 Ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniunieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostanąprzez Zamawiającego odtajnione.


VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700


VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 4.2.2016

Termin składania ofert:do 17 marca 2016 13:00
Termin otwarcia ofert: 17 marca 2016 14:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2016-02-06 13:32:30)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2016-02-06 13:42:00)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji dla realizacji „Kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.3.2016
Treść:
03/02/2016    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta        I.II.III.IV.VI.


Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2016/S 023-036839

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji dla realizacji „Kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
opracowanie dokumentacji dla realizacji „Kompleksowego programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi” polegające na opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i szczegółowego opisu technicznego.
Przedmiot zamówienia składa się z zadań:
Zadanie I:
Opracowanie Studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zadanie II:
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z koncepcjami dla budowy i przebudowy linii tramwajowych wraz z przebudową układów drogowych i niezbędnej infrastruktury technicznej w ulicach:
a) Odcinek 1) ul. Nowowęglowa na odcinku od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego,
b) Odcinek 2) al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania),
c) Odcinek 3) ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego-Rydza (bez skrzyżowania),
d) Odcinek 4) ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową (integracja z ŁKA),
e) Odcinek 5) ul. Rzgowska na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania)
do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania),
f) Odcinek 6) ciąg ulic al. Śmigłego – Rydza i Niższej na odc. Dąbrowskiego
(bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową.
Zadanie III:
Szczegółowy opis techniczny dla dostawy taboru do obsługi linii komunikacyjnych.
Zadanie IV:
Opracowanie koncepcji zagospodarowania i programu funkcjonalno-użytkowego
dla przebudowy i budowy obiektów na terenie zajezdni Chocianowice wraz z wyposażeniem.
Zlecana dokumentacja jest niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zamówienie ma na celu opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji polegających
na zaprojektowaniu i / lub budowaniu robót budowlanych oraz dostaw.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ
„Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ Formularz Aktu Umowy.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych oraz dostaw taboru wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku wskazania w dokumentacji pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich);
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy,
1.2. spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2
i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które
mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
a) 2 Programy Funkcjonalno-Użytkowe i/lub dokumentacje projektowe i/lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę torowiska tramwajowego.
Każde z powyższych dwóch opracowań winno dotyczyć budowy / przebudowy torowiska tramwajowego o długości min. 5 km toru pojedynczego wraz z przebudową/ budową jezdni, odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
b) uzyskał 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie opracowanych Raportów o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko, dla inwestycji obejmujących przebudowę/ budowę torowiska tramwajowego,
c) 2 studia wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej
(np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości każdego projektu co najmniej 200 000 000 PLN brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
a) 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 pfu i/lub dokumentacje projektowe i/lub koncepcje obejmujące przebudowę / budowę torowiska tramwajowego Każde z powyższych dwóch opracowań winno dotyczyć przebudowy/budowy torowiska tramwajowego o długości min. 5 km toru pojedynczego,
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń trakcji tramwajowej,
f) 1 osobą, która uczestniczyła w sporządzeniu minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie sygnalizacji świetlnej,
g) 1 osobą, która pełniła funkcję kierownika zespołu, koordynatora lub równorzędną przy opracowaniu co najmniej 1 studium wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości powyżej 200 000 000 PLN brutto,
h) 2 osobami, z których każda uczestniczyła w przygotowaniu minimum 1 studium wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości powyżej 200 000 000 PLN brutto.
i) 2 osobami – ekspert ds. finansowo – ekonomicznych posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każda musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości powyżej 200 000 000 PLN brutto, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analiz finansowych i ekonomicznych,
j) 1 osobą, która posiada tytuł adwokata lub radcy prawnego i jest uprawniona do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z 6.7.1982 o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub ustawy z 26.5.1982 Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.),
lub jest uprawniona do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z 5.7.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 134 z późn. zm.)
oraz
wykonała co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu opinii prawnej lub współtworzeniu umowy o świadczenie usług publicznych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,
k) 1 osobą, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji 2 zamówień dotyczących zakupu/ i/lub modernizacji taboru tramwajowego i odpowiadała za zakup lub sprzedaż taboru tramwajowego.
Nie dopuszcza się możliwości pełnienia funkcji, o których mowa powyżej przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa w pkt a)- e) powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia –
(okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę:
a) w przypadku podania tylko lat – np. 2013-2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.1.2013- 31.12.2014,
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 1.4.2013-30.9.2013,
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.6.2014 – 28.4.2014 – Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.6.2014– 28.4.2014.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 80


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20


 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.3.2016


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.3.2016 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2016 - 12:00

Miejscowość:


90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
do 15.12.2016 w tym:
— złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
— wykonanie studium wykonalności: w terminie do 10.11.2016.
2. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować powtórzenie tego samego rodzaju usług, polegających na opracowaniu niezbędnych materiałów na przebudowę /budowę linii tramwajowych/ dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. na odcinki dróg i ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego układu komunikacyjnego pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację, dla potrzeb zrealizowania zadań objętych przedmiotem zamówienia.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2016Termin składania ofert:do 14 marca 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 14 marca 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2016-02-03 16:29:39)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2016-02-03 16:50:26)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę dróg, przebudowę skrzyżowania oraz wykonanie sygnalizacji – 8 części
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.1.2016
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2016/S 018-028098

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Ewa Fiktus
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę dróg, przebudowę skrzyżowania oraz wykonanie sygnalizacji – 8 części.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rudzianka
odc. ul. Starorudzka koniec ulicy,
1.2. Część 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Beskidzkiej
odc. Marmurowa ul. Karkonoska,
1.3. Część 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Kwiatów Polskich i Partyzantów,
1.4. Część 4 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Truskawkowej i Łucji,
1.5. Część 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w osiedlu Lublinek – Pienista:
1. wzdłuż ul. Pienistej od ul. Rusałki do działki nr 6,
2. od ul. Pienistej wzdłuż ul. Dennej po stronie zachodniej do placu zabaw (dz.nr 3)
3. wzdłuż ul. Pienistej od posesji nr 51 do ul. Płocka
1.6. Część 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w ul. Taborowej odc. ul. Gajcego – ul. Szancera,
1.7. Część 7 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania,
1.8. Część 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji wzbudzanej na żądanie pieszego na ul. Strykowskiej przy ul. Łodzianka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
3. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
4. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rudzianka odc. ul. Starorudzka koniec ulicy
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rudzianka
odc. ul. Starorudzka koniec ulicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 15.10.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Beskidzkiej odc. Marmurowa ul. Karkonoska
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Beskidzkiej
odc. Marmurowa ul. Karkonoska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 15.10.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Kwiatów Polskich i Partyzantów
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Kwiatów Polskich i Partyzantów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 15.10.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Truskawkowej i Łucji.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Truskawkowej i Łucji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 15.10.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w osiedlu Lublinek – Pienista
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w osiedlu Lublinek – Pienista:
1. wzdłuż ul. Pienistej od ul. Rusałki do działki nr 6,
2. od ul. Pienistej wzdłuż ul. Dennej po stronie zachodniej do placu zabaw (dz.nr 3),
3. wzdłuż ul. Pienistej od posesji nr 51 do ul. Płocka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 31.7.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 6 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Taborowej odc. ul. Gajcego – ul. Szancera
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Taborowej odc. ul. Gajcego – ul. Szancera.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 31.7.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 7 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 31.7.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
Część nr: 8 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji wzbudzanej na żądanie pieszego na ul. Strykowskiej przy ul. Łodzianka.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji wzbudzanej na żądanie pieszego na ul. Strykowskiej przy ul. Łodzianka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ „Formularz Aktu Umowy”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie – do 31.7.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 1.200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
Część 2 – 940,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych),
Część 3 – 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
Część 4 – 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
Część 5 – 1.400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
Część 6 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych),
Część 7 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych),
Część 8 – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2
i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.2. i 12.5. SIWZ, które
mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 2. i 12.5. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1. Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę/remont drogi publicznej/dróg publicznych wraz
z odwodnieniem na terenie miejskim.
1.2. Dla części 8:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała przebudowę/budowę sygnalizacji świetlnej.
W przypadku składania oferty:
1) na wszystkie lub wybrane części zamówienia spośród części 1 – 7, Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem,
2) na wszystkie lub wybrane części zamówienia spośród części 1 – 7 oraz na część 8, Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2.
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2.1. dla części 1 – 7:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę/remont drogi publicznej/dróg publicznych wraz z odwodnieniem,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
2.2. dla części 8:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące przebudowę/budowę sygnalizacji świetlnej.
Dopuszcza się pełnienie funkcji przez tą samą osobę w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.3.2016 - 12:00

Miejscowość:

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną dokumentację projektową
w terminie:
Część 1, 2, 3, 4 – do 15.10.2016.
Część 5, 6, 7, 8 – do 31.7.2016.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające będzie obejmować opracowanie dokumentacji budowę dróg wraz z odwodnieniem technicznie i funkcjonalnie ze sobą powiązanych, w tym m. in. ulice sąsiadujące, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w danym rejonie i spójnego, efektywnego systemu dróg pozwalającego na jego ekonomiczną eksploatację.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia lub dowolnie wybrane części.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.1.2016

Termin składania ofert:do 7 marca 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 marca 2016 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2016-01-27 14:15:44)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2016-01-27 14:17:29)