Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - 2
Treść:

09/09/2014    S172    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta


I.II.III.IV.VI.


Polska-Łódź: Usługi w zakresie promocji


2014/S 172-305270


Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - 2.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.


Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Część 1:
Cykliczne, reporterskie 5 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej lokalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź oraz docierającej do co najmniej 600 000 odbiorców – dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
2. Część 2:
Cykliczne, reporterskie, 3 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej regionalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź i województwo łódzkie, docierającej do co najmniej 3 mln odbiorców:
a) dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”;
b) dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
3. Część 3:
Informator na temat budowy Węzła Multimodalnego – dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


79342200, 79341400, 79822500, 79824000, 22462000, 92200000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - 2- Część 1
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Cykliczne, reporterskie 5 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej lokalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź oraz docierającej do co najmniej 600 000 odbiorców – dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


79342200, 79341400, 79822500, 22462000, 92200000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
Część nr: 2 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - 2 – Część 2
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Cykliczne, reporterskie, 3 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej regionalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź i województwo łódzkie, docierającej do co najmniej 3 mln odbiorców:
a) dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”;
b) dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


79342200, 79341400, 79822500, 22462000, 92200000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
Część nr: 3 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - 2- Część 3
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Informator na temat budowy Węzła Multimodalnego – dla działań informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


79342200, 79341400, 79822500, 79824000, 22462000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie:
— dla Części 1 :3 500 PLN ( trzy tysiące pięćset złotych),
— dla Części 2 : 4 300 PLN (cztery tysiące trzysta złotych),
— dla Części 3 : 2 800 PLN (dwa tysiące osiemset złotych), w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „ustawą”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III. 2.3);
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III. 2.3);
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – opisane w pkt III. 2.3);
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie;
2.1. w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ;
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
7.9. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy;
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7;
7.11. jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio;
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 10 do SIWZ.
8. W celu oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2.1., 7.12. które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych należycie: głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5.Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Formularzem Nr 6 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
1.1. Dla Części 1 :
— co najmniej 2 usługi w zakresie produkcji i emisji filmu lub filmu wraz z jego zwiastunem, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda, w skład których wchodziły:
— realizacja filmu telewizyjnego (pod pojęciem tym Zamawiający rozumie również film promocyjny, film reklamowy, spot, reportaż) na podstawie opracowanego przez Wykonawcę scenariusza oraz opracowanej przez Wykonawcę linii kreacyjnej (pod pojęciem: linia kreacyjna Zamawiający rozumie koncept (pomysł) na jednolity i spójny sposób komunikowania się z odbiorcą przekazu reklamowego, który określa spójną szatę graficzną, napisy, logotypy, sformułowania, hasła reklamowe),
— emisja w telewizji.
1.2. Dla Części 2:
— co najmniej 2 usługi w zakresie produkcji i emisji filmu lub filmu wraz z jego zwiastunem, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każda, w skład których wchodziły:
— realizacja filmu telewizyjnego (pod pojęciem tym Zamawiający rozumie również film promocyjny, film reklamowy, spot, reportaż) na podstawie opracowanego przez Wykonawcę scenariusza oraz opracowanej przez Wykonawcę linii kreacyjnej (pod pojęciem: linia kreacyjna Zamawiający rozumie koncept (pomysł) na jednolity i spójny sposób komunikowania się z odbiorcą przekazu reklamowego, który określa spójną szatę graficzną, napisy, logotypy, sformułowania, hasła reklamowe),
— emisja w telewizji.
1.3. Dla Części 3 :
— co najmniej dwie usługi - każda polegająca na projektowaniu, druku i kolportażu do skrzynek oddawczych (euroskrzynek) gospodarstw domowych oraz skrzynek oddawczych domów jednorodzinnych na poziomie co najmniej 90 % odbieralności co najmniej 300 000 egzemplarzy informatorów wraz z zainsertowaniem materiału do jednej z gazet na poziomie minimum 15 000 egzemplarzy.
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych w pkt powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej :
2.1. Dla Części 1:
— profesjonalnym sprzętem do nagrania obrazu i dźwięku umożliwiającym zapis materiału filmowego w jakości FULL HD na nośnikach HD, profesjonalnym oświetleniem filmowym, profesjonalnym sprzętem umożliwiającym montaż, udźwiękowienie materiału oraz podłożenie właściwego lektoratu,
— możliwością użycia techniki umożliwiającej wykonanie ujęć filmowych rejestrujących prace na budowie z perspektywy „lotu ptaka”.
2.2. Dla Części 2:
— profesjonalnym sprzętem do nagrania obrazu i dźwięku umożliwiającym zapis materiału filmowego w jakości FULL HD na nośnikach HD, profesjonalnym oświetleniem filmowym, profesjonalnym sprzętem umożliwiającym montaż, udźwiękowienie materiału oraz podłożenie właściwego lektoratu,
— możliwością użycia techniki umożliwiającej wykonanie ujęć filmowych rejestrujących prace na budowie z perspektywy „lotu ptaka”.
3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
3.1. Dla Części 1 :
jedną telewizyjną ekipą zdjęciową, składającą się minimum z sześciu osób tj.:
— operatora telewizyjnego: doświadczenie przy realizacji filmów telewizyjnych min. 3 lata,
— dziennikarza: doświadczenie przy realizacji materiałów telewizyjnych min. 3 lata,
— realizatora dźwięku: doświadczenie przy realizacji dźwięku min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych,
— grafika komputerowego: doświadczenie przy tworzeniu graficznych wykresów, ilustracji oraz map, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku grafika,
— montażysty: doświadczenie min. 3 lata pracy na stanowisku montażysty materiałów telewizyjnych,
— realizatora światła: doświadczenie przy realizacji światła min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych.
3.2. Dla Części 2 :
jedną telewizyjną ekipą zdjęciową, składającą się minimum z sześciu osób tj.:
— operatora telewizyjnego : doświadczenie przy realizacji filmów telewizyjnych min. 3 lata,
— dziennikarza: doświadczenie przy realizacji materiałów telewizyjnych min. 3 lata,
— realizatora dźwięku: doświadczenie przy realizacji dźwięku min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych,
— grafika komputerowego: doświadczenie przy tworzeniu graficznych wykresów, ilustracji oraz map, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku grafika,
— montażysty: doświadczenie min. 3 lata pracy na stanowisku montażysty materiałów telewizyjnych,
— realizatora światła : doświadczenie przy realizacji światła min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych.
3.3. Dla Części 3 :
a) specjalistą ds. grafiki, – co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie przy tworzeniu grafiki prasowej lub materiałów informacyjno-promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, banery, foldery, gazetki reklamowe;
b) specjalistą Copywriter – co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów prasowych lub tekstów w materiałach informacyjno-promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, banery, foldery, gazetki reklamowe.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3322.5.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.10.2014 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.10.2014 - 13:00


Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie będzie współfinansowane ze środków:
1) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” – POIiŚ 7.3.30 – Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 07.03.00-00-016/11-00;
2) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” - Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ 7.3.20, POIS.07.03.00-00-031/13-00.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie :
1) Część 1:
— w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
2) Cześć 2:
— w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
3) Część 3:
— w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.9.2014

Termin składania ofert:do 15 października 2014 12:00
Termin otwarcia ofert: 15 października 2014 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2014-09-09 10:31:36)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2014-09-09 10:47:51)