Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść:

Łódź: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Numer ogłoszenia: 404078 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.


    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi polegających na: 1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek oraz przesyłek kurierskich, a w razie niemożności ich doręczenia, zwrocie tych przesyłek Zamawiającemu; 2) odbieraniu przesyłek Zamawiającego z Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu (Łódź, ul. Piotrkowska 175 front budynku) i dostarczania ich do punktu pocztowego operatora pocztowego; 3) dostarczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.20.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do wykonywania usług pocztowych na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).


    III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 2 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym (2 umowy), trwające nieprzerwanie minimum 12 miesięcy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 brutto. Powyższe doświadczenie wykonawca może wykazać w ramach umów zakończonych lub niezakończonych. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


    III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1. Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia dowodów, uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt III.3.2) 2. Dowodami, o których mowa powyzej są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane,wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


    1 - Cena - 95
    2 - czas reakcji tj. czas odbioru przesyłki kurierskiej - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza mośliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój 09 (I piętro, lewa oficyna)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentu wskazanego w pkt. 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ) składane: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6.Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, zgodnie ze złożoną ofertą..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 17 grudnia 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Sławomir Olbromski (2014-12-09 16:27:25)
zmodyfikował(a): Sławomir Olbromski (2014-12-19 14:55:26)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”
Treść:

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.zdit.uml.lodz.pl


Łódź: Przygotowanie studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny
Numer ogłoszenia: 402430 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentu Studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny. Studium powinno zawierać w szczególności część techniczną z opisem wariantu bezinwestycyjnego oraz podstawowego wraz z jego kosztorysem oraz część ekonomiczno - prawną zawierającą w szczególności analizę finansowania inwestycji, możliwych źródeł zewnętrznych jej finansowania, model zarządzania projektem w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu. Dokument będzie przygotowany zgodnie z ustaleniami Porozumienia o współpracy z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przygotowania niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych, w tym studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny zawartego pomiędzy: Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice- Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gmina Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gmina Lutomiersk, Gmina Ksawerów, Gmina Konstantynów Łódzki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II Opis Przedmiotu Zamówienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej z form ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: - 2 studia wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości każdego projektu co najmniej 200 000 000,00 zł brutto; Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: a)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta i w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert) opracowała, co najmniej 2 dokumentacje projektowe dla inwestycji polegających na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego lub kolejowego każda o długości min. 5000 m. toru pojedynczego, b)1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń trakcji tramwajowej lub kolejowej. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) c)1 osobą, która uczestniczyła w sporządzeniu minimum 2 dokumentacji projektowych, poprzez opracowanie co najmniej jej części, w zakresie sygnalizacji świetlnej, przy czym przez jedną dokumentację projektową rozumie się przedmiot odrębnej umowy; d)3 osobami, z których każda uczestniczyła w przygotowaniu minimum 2 studiów wykonalności, poprzez opracowanie co najmniej części dokumentu, dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe)o wartości co najmniej 200 000 000,00 zł brutto. e) 2 osobami, które posiadają tytuł adwokata lub radcy prawnego i są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), lub są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz wykonały co najmniej 2 usługi każda polegające na wykonaniu opinii prawnej lub współtworzeniu umowy o świadczenie usług publicznych z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG)Nr 1107/70. f) 2 osobami - posiadającymi wykształcenie wyższe w zakresie finansów/ekonomii, z których każda musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury transportowej (np. drogi, linie kolejowe, tramwajowe) o wartości co najmniej 200 000 000,00 zł brutto. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2). Dowodami, o których mowa powyżej, są: - poświadczenie, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3.2),III.3.4),III.3.5), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 70

 • 2 - Koncepcja - 30


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój 09 (I piętro, lewa oficyna).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, (Kancelaria ZDiT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Projekt pn.Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dot pkt III.3) 2.Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3)muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 4.Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt III.4.2.,III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełniniu warunków udziału w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 6. Forma złożonych dokumentów 6.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane: a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 16 grudnia 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2014-12-08 16:31:24)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2014-12-18 17:23:00)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Łódź
Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdit.uml.lodz.pl

Łódź: Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Łódź
Numer ogłoszenia: 401464 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Łódź.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwację wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg. Urządzenia funkcjonować będą w niezależnych obwodach instalacji oświetleniowych stanowiących własność Gminy Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi polegające na utrzymaniu urządzeń oświetlenia ulic lub/i placów lub/i dróg - o wartości min. 100.000,00 PLN (brutto) każda. Wykonawca może wykazać spełnienie w/w warunku w ramach realizowanych (niezakończonych ) świadczeń okresowych lub ciągłych. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj: a) samochód z podnośnikiem z koszem izolowanym do 1 kV, b) samochód dostawczy o ładowności do 0,9 t. c) baza przedsiębiorstwa zlokalizowana na terenie miasta Łodzi lub w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego w celu sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego usuwania usterek i nieprawidłowości. Baza winna posiadać powierzchnię minimum 1000 m2 oraz zaplecze o powierzchni minimum 200 m2 i być wyposażona w: - dwie linie telefonu stacjonarnego; - urządzenie gwarantujące całodobową, bezprzewodową łączność z zespołem pracującym w obszarze Miasta Łodzi

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca w szczególności musi wykazać, że dysponuje co najmniej: a) 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada min. 4 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru, b) 1 osobą, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru, c) 2 osobami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku eksploatacji. Uprawnienia o których mowa w pkt a) powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uprawnienia, o których mowa w pkt b) - c) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. III.3.2) Dowodami, o których mowa powyżej, są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 95
    2 - kryterium szybkości usuwania zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 12:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III 3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III. 3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. 5. Forma złożonych dokumentów: 5.1 Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.2. i 12.4. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12 2. i 12.4. SIWZ) składane: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1) 7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczątką). Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Termin składania ofert:do 16 grudnia 2014 12:00
Termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2014 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Joanna Rodziewicz (2014-12-08 11:43:55)
zmodyfikował(a): Joanna Rodziewicz (2014-12-16 16:48:26)