Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2015
Treść:

Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

2015/S 004-003846

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w roku 2015.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych). Zakres robót zawiera: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym), roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych (2a-2d) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w roku 2015 – część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych). Zakres robót zawiera: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym), roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2a oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2015.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 2 Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w roku 2015 – część 2 – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych). Zakres robót zawiera: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym), roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2b oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2015.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 3 Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w roku 2015 – część 3 – rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych). Zakres robót zawiera: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym), roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2c oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30 listopada 2015.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Część nr: 4 Nazwa: Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź w roku 2015 – część 4 – rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych). Zakres robót zawiera: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym), roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2d oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233252
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2015.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
— część 1 – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
— część 2 – 9 000 PLN ( słownie: dziewięć tysięcy złotych),
— część 3 – 8 000 PLN ( słownie: osiem tysięcy złotych),
— część 4 – 8 000 PLN ( słownie: osiem tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
1.2 spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III. 2.3);
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III. 2.3);
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – opisane w pkt III. 2.3);
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1 Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ;
6.2 dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ;
7.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8 jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
7.9 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2–7.4 i 7.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) 7.5 i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy;
7.10. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2–7.7;
7.11. jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10 stosuje się odpowiednio;
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z formularzem nr 10 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2–7.7 albo odpowiadające im określone w pkt 7.8-7.11 oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2 powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z formularzem nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.
6. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z formularzem nr 6 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na naprawach nawierzchni nieulepszonych dróg o łącznej wartości co najmniej 450 000 PLN (brutto) obejmujące: profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem, profilowanie przy użyciu recyklera lub frezarki z wałowaniem, naprawy nawierzchni gruntowych tłuczniem niesortowanym oraz naprawy destruktami asfaltowymi w ramach jednego lub dwóch zamówień.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej minimum w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) równiarką samojezdną – 2 szt.;
b) recyklerem lub frezarką – 1 szt.;
c) spycharką gąsiennicową – 1 szt.;
d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t – 1 szt.;
e) walcem statycznym samojezdnym min. 15 t – 1 szt.;
f) koparką – 1 szt.;
g) samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 10 t – 2 szt.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 94

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane nawierzchnie z tłucznia. Waga 6

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.182.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.2.2015 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.2.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.2.2015 - 12:00

Miejscowość:

Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: do 30.11.2015 dla każdej części.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2015

Termin składania ofert:do 16 lutego 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 16 lutego 2015 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2015-01-07 13:18:13)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2015-01-07 13:18:59)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015
Treść:

Polska-Łódź: Roboty drogowe


 


2015/S 002-001344


 


Ogłoszenie o zamówieniu


 


Roboty budowlane


 


Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca


 


I.1)


Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu


ul. Piotrkowska 175


Osoba do kontaktów: Sławomir Olbromski


90-447 Łódź


POLSKA


Tel.: +48 426385837


E-mail: s.olbromski@zdit.uml.lodz.pl


Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)


Rodzaj instytucji zamawiającej


Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)


Główny przedmiot lub przedmioty działalności


Ogólne usługi publiczne


Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)


Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających


Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia


 


II.1)


Opis


II.1.1)


Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:


Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015.


II.1.2)


Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług


Roboty budowlane


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.


Kod NUTS PL113


II.1.3)


Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)


Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)


Krótki opis zamówienia lub zakupu


Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych (2a-2d) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


II.1.6)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45233140, 45233142, 45233220, 45233251, 45233252


II.1.7)


Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)


Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)


Części


To zamówienie podzielone jest na części: tak


Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części


II.1.9)


Informacje o ofertach wariantowych


Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)


Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)


Całkowita wielkość lub zakres:


II.2.2)


Informacje o opcjach


Opcje: nie


II.2.3)


Informacje o wznowieniach


Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)


Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


Informacje o częściach zamówienia


 


Część nr: 1 Nazwa: Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 – Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty


1)


Krótki opis


Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2a oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


2)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45233140, 45233142, 45233220, 45233251, 45233252


3)


Wielkość lub zakres


4)


Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)


Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:


Do 31.12.2015.


2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Część nr: 2 Nazwa: Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 – Część 2 – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna


1)


Krótki opis


Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2b oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


2)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45233140, 45233142, 45233220, 45233251, 45233252


3)


Wielkość lub zakres


4)


Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)


Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:


Do 31.12.2015.


2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Część nr: 3 Nazwa: Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 – Część 3 – Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie i Śródmieście


1)


Krótki opis


Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2c oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


2)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45233140, 45233142, 45233220, 45233251, 45233252


3)


Wielkość lub zakres


4)


Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)


Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:


Do 31.12.2015.


2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Część nr: 4 Nazwa: Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 – Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew


1)


Krótki opis


Przedmiot zamówienia obejmuje remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 2d oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.


2)


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


45233140, 45233142, 45233220, 45233251, 45233252


3)


Wielkość lub zakres


4)


Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)


Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:


Do 31.12.2015.


2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


 


III.1)


Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)


Wymagane wadia i gwarancje:


1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:


Część 1 – 19 000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);


Część 2 – 15 000 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych);


Część 3 – 15 000 PLN ( słownie: piętnaście tysięcy złotych);


Część 4 – 14 000 PLN ( słownie: czternaście tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą".


2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)


Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:


III.1.3)


Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


III.1.4)


Inne szczególne warunki


Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)


Warunki udziału


III.2.1)


Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego


Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,


1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:


1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,


2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),


3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),


4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym — opisane w pkt III. 2.3,


5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.


Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:


a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;


b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;


c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.


3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.


4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.


5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.


6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:


6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,


6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3),


7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:


7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ,


7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert


7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.


7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:


1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:


a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,


b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,


c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,


2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.


7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7


7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.


7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem Nr 10 do SIWZ.


8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:


a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę,


b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,


c) dokumenty wymienione w pkt 6.2 powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.


9. Forma złożonych dokumentów


9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:


a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,


b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.


9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)


Zdolność ekonomiczna i finansowa


III.2.3)


Kwalifikacje techniczne


Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:


1.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem Nr 4 do SIWZ.


Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.


2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:


— poświadczenie,


— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.


3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.


4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.


5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.


6.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Formularzem Nr 6 do SIWZ.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia


w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchniach bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto w ramach jednego zamówienia.


Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.


2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą:


— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.


Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)


3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym


w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.:


a). Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności co najmniej 80 Mg/h, zlokalizowana w odległości zapewniającej nie przekroczenie czasu 2 h od załadunku do wbudowania masy z jednoczesnym spełnieniem warunku temperatury wbudowania* – 1 szt.


b) Układarka masy bitumicznej o szer. 1,0 – 1,5 m – 1 szt.


c) Układarka masy bitumicznej o szer. min. 7,5 m – 1 szt.


d) Walec stalowy – 2 szt.


e) Walec ogumiony – 1 szt.


f) Kotły do przewozu asfaltu lanego – 3 szt.


g) Termos do przewozu masy mineralno-bitumicznej – 2 szt.


h) Frezarka o szerokości frezu max. 0,5 m – 1 szt.


i) Frezarka o szerokości frezu max. 1,0 m – 1 szt.


j) Skrapiarka – 2 szt.


k) Szczotka mechaniczna – 2 szt.


l) Piła do cięcia nawierzchni – 2 szt.


ł) Sprężarka do odkucia nawierzchni – 2 szt.


*Jako formę dysponowania wytwórnią Zamawiający dopuszcza pisemne zobowiązanie właściciela wytwórni mas bitumicznych do zapewnienia dostaw mas bitumicznych dla wykonania w/w zamówienia.


III.2.4)


Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)


Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)


Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)


Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


 


IV.1)


Rodzaj procedury


IV.1.1)


Rodzaj procedury


Otwarta


IV.1.2)


Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)


Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)


Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)


Kryteria udzielenia zamówienia


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 95


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla remontów nawierzchni o powierzchni powyżej 50 m². Waga 5


IV.2.2)


Informacje na temat aukcji elektronicznej


Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)


Informacje administracyjne


IV.3.1)


Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:


ZDiT-DZ.3321.176.2014


IV.3.2)


Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


nie


IV.3.3)


Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego


Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.2.2015 - 11:00


Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)


Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


10.2.2015 - 11:00


IV.3.5)


Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)


Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


polski.


IV.3.7)


Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą


w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)


Warunki otwarcia ofert


Data: 10.2.2015 - 12:00


Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175.


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


 


VI.1)


Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia


Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)


Informacje o funduszach Unii Europejskiej


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)


Informacje dodatkowe


1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:


Do 31.12.2015 dla każdej części.


2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.


VI.4)


Procedury odwoławcze


VI.4.1)


Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


Krajowa Izba Odwoławcza


ul. Postępu 17a


02-676 Warszawa


POLSKA


E-mail: odwolania@uzp.gov.pl


Tel.: +48 224587801


Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl


Faks: +48 224587700


VI.4.2)


Składanie odwołań


VI.4.3)


Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


Krajowa Izba Odwoławcza


ul. Postępu 17a


02-676 Warszawa


POLSKA


E-mail: odwolania@uzp.gov.pl


Tel.: +48 224587801


Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl


Faks: +48 224587700


VI.5)


Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


31.12.2014

Termin składania ofert:do 10 lutego 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2015 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-01-03 16:49:56)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-01-03 16:51:49)