Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Sporządzenie wyceny wartości nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w związku z prowadzonymi inwestycjami
Treść:

Łódź: Sporządzenie wyceny wartości nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w związku z prowadzonymi inwestycjami
Numer ogłoszenia: 88933 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


 


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


 


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.


  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl


 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie wyceny wartości nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w związku z prowadzonymi inwestycjami.


 


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


 


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wyceny wartości nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w związku z prowadzonymi inwestycjami. Zakres zamówienia obejmuje: I.Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki niezabudowanej położonej w Łodzi przy al. Śmigłego Rydza oznaczonej jako działka nr 1/49 o pow. 281 m2 położonej w obrębie W-26, objętej inwestycją polegającą na rozbudowie południowo-wschodniej części skrzyżowania alei Śmigłego Rydza oraz al. Piłsudskiego dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w postępowaniu wywłaszczeniowym na podstawie art. 112 i 113 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) II.Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 99/2 w obrębie G-45 o pow. 321 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łodzi przy ul. Faszynowej 7 dla potrzeb wykupu nieruchomości na rzecz Miasta Łódź na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) III.Sporządzenie operatu szacunkowego dla niezabudowanej działki nr 57/11 w obrębie B-40 o pow. 788 m2 powstałej z podziału działki nr 57/1 w obrębie B-40, położonej w Łodzi przy ul. Rojnej 71 dla potrzeb wykupu nieruchomości na rzecz Miasta Łódź na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) IV.Sporządzenie operatu szacunkowego dla niezabudowanej działki nr 8/2 w obrębie B-3, położonej w Łodzi przy ul. Okręglik o pow. 1093 m2 dla potrzeb wykupu nieruchomości na rzecz Miasta Łódź z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej jest ona w części zajęta pod drogę oraz na jej przeznaczenie pod drogę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i brak możliwości wykorzystania przedmiotowej działki w inny sposób. V.Sporządzenie operatu szacunkowego dla niezabudowanych działek nr 102/21 o pow. 11 m2, 102/23 o pow. 57 m2, 102/24 o pow. 755 m2 w obrębie B-59, położonych w Łodzi przy ul. Jana i Cecylii dla potrzeb wykupu nieruchomości na rzecz Miasta Łódź z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej są one w zajęte pod drogę wewnętrzną ul. Jana i Cecylii. VI.Sporządzenie operatu szacunkowego dla niezabudowanych działek nr 256/18 o pow. 56 m2, 256/20 o pow. 110 m2, 256/21 o pow. 45 m2 w obrębie P-37, położonych w Łodzi przy ul. Żaglowej i Ikara dla potrzeb wykupu nieruchomości na rzecz Miasta Łódź z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej są one w zajęte pod drogi wewnętrzne ul. Żaglową i Ikara. Operaty należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdej nieruchomości..


 


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.


 


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7.


 


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


 


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


 


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


 


III.1) WADIUM


 


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium.


 


III.2) ZALICZKI


 


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: dwie usługi polegające na szacowaniu wartości nieruchomości.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, określone w art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  1.Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt III.3.2) 2 Dowodami, o których mowa powyżejsą: - poświadczenie, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


 


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


 


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


 


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


 


1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2.


 


SEKCJA IV: PROCEDURA


 


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


 


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


IV.3) ZMIANA UMOWY


 


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


 


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


 


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ


 


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09..


 


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).


 


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6)2., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 6 maja 2014 10:00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2014 11:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Ewa Fiktus (2014-04-24 10:25:13)
zmodyfikował(a): Ewa Fiktus (2014-04-24 10:26:19)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na terenie miasta Łodzi
Treść:

Polska-Łódź: Nadzór nad projektem i dokumentacją

2014/S 079-138714

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź–Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na terenie miasta Łodzi.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych przewidzianych w dokumentacjach technicznych dotyczących:
1.1. Część 1
Nadzór dla inwestycji : ,,Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic : Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich oraz budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego” – przewidywana ilość pobytów – 30.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
1.2. Część 2
Nadzór dla inwestycji : ,,Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z remontem ul. Zagajnikowej / Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego” – przewidywana ilość pobytów – 60.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71248000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Nadzór autorski nad inwestycją: ,,Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich oraz budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego”
1)Krótki opis
Nadzór dla inwestycji : ,,Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich oraz budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego” – przewidywana ilość pobytów – 30.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71248000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Termin wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do upływu 1 m–ca od dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem autorskim i podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: Część 1 do 31.10.2014 r.
Część nr: 2 Nazwa: Nadzór autorski nad inwestycją: ,,Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z remontem ul. Zagajnikowej / Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego
1)Krótki opis
Nadzór autorski nad inwestycją: ,,Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z remontem ul. Zagajnikowej / Spornej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego” – przewidywana ilość pobytów – 60.
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71248000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Termin wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do upływu 1 m–ca od dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem autorskim i podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych:
Część 2 do 30.11.2014 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie dla części 1: 400 PLN (czterysta złotych), dla części 2: 1 500 PLN( tysiąc pięćset złotych). Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawozamówień publicznych.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt. III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt. III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania ocenyspełniania warunków w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmiotyte będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach,zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania brakupodstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoży on przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 9 SIWZ.
8. W celu oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9. 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2 i 7.12.które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów,czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje sięusługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5,posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:
1.1. dla Części 1
— co najmniej 1 dokumentację projektową, która obejmowała budowę drogi rowerowej o długości min. 1,0 km,
1.2. dla Części 2
— co najmniej 1 dokumentację projektową, która obejmowała budowę lub przebudowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 0,5 km, wraz z budową lub przebudową sieci infrastruktury podziemnej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa elektroenergetyczna i telekomunikacyjna),
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
2.1.-1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;
2.2.-1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2.3.-1osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
2.4. - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych;
Warunek jednakowy niezależnie na ile części Wykoanwca składa ofertę.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.46.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.5.2014 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.5.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.5.2014 - 12:00

Miejscowość:

Łódź

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Termin wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do upływu 1 m–ca od dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem autorskim i podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych:
Część 1 do 31.10.2014 r.
Część 2 do 30.11.2014 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.4.2014

Termin składania ofert:do 29 maja 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 29 maja 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Ewa Fiktus (2014-04-23 09:36:40)
zmodyfikował(a): Ewa Fiktus (2014-04-23 09:40:55)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników w ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka 2) wykonaniu prawoskrętu z ulicy Ćwiklińskiej w ulicę Wujaka wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszy
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 078-134555

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Sławomir Olbromski
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: s.olbromski@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników w ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka 2) wykonaniu prawoskrętu z ulicy Ćwiklińskiej w ulicę Wujaka wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych - zaprojektuj i wybuduj
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia składa się z 2 n/w zadań:
Zadanie 1 - remont nawierzchni asfaltowych, nawierzchni parkingów i chodników
w ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka obejmuje:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni chodników i ulic: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogola i Wujaka wraz z wymianą krawężników betonowych.
Prócz tego wykonać należy stałe oznakowanie ruchu w skład którego wchodzą progi zwalniające wraz ze słupkami uniemożliwiającymi przejazd samochodów obok progu oraz słupki uniemożliwiające wjazd samochodów na chodnik przy ul. Wujaka.
Remont zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni ulicy Ćwiklińskiej (odc. od ul. Czajkowskiego do ul. Wujaka
wraz z dojazdem do szkoły – do granicy działek 4/133 i 4/ 134)
- wykonanie nawierzchni ulicy Gorkiego (odc. od skrzyżowania z ul. Wujaka
do wyremontowanej nawierzchni na działce nr 186/72) ,
- nawierzchnia ulicy Wujaka (odc. od ul. Gorkiego do ul. Lermontowa oraz odc. od ulicy Puszkina do granicy działki nr 2/134).
- remonty chodników oraz wymianę krawężników.
- wykonanie organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z progami spowalniającymi ruch samochodów.
Prócz tego w zakresie jest wykonanie słupków odgradzających ruch samochodów
przy obiektach handlowych po północnej stronie ulicy Wujaka oraz stojaków dla rowerów (montaż i lokalizacja po akceptacji Zamawiającego).
Zadanie 2 - wykonanie prawoskrętu z ulicy Ćwiklińskiej w ulicę Wujaka wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych - zaprojektuj i wybuduj obejmuje:
Remont zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni ulicy Ćwiklińskiej (odc. od ul. Wujaka na południe na długości projektowanego pasa dla pojazdów skręcających w prawo) z miejscowym poszerzeniem - pasem dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ulic Ćwiklińskiej i Wujaka,
- nawierzchnia ulicy Wujaka (odc. od ulicy Puszkina do granicy działki nr 2/134).
- budowę zatoki postojowej, remonty chodników oraz wymianę krawężników.
- wykonanie organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z progami spowalniającymi ruch samochodów, wyniesionym przejściem dla pieszych oraz poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Gorkiego i Wujaka (wybudowanie azylu dla pieszych, zamiana terenu zielonego na działkach 186/79 i 186/80 na dojście do przejścia dla pieszych).
Dla poszerzenia – wykonania pasa dla pojazdów skręcających w prawo z ulicy Ćwiklińskiej
w ulicę Wujaka, należy wykonać projekt budowlano - wykonawczy. Szerokość pasa ok. 3.00 m i dla minimum 3 samochodów. Prócz tego dokumentacje dla niezbędnych przebudów lub zabezpieczeń sieci infrastruktury podziemnej zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów. W związku z tym uzyskać należy wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie.
W dokumentacji uwzględnić także organizację ruchu na ulicy Ćwiklińskiej i Wujaka przy skrzyżowaniu z ulicą Puszkina (pas oddzielający kierunki jazdy; na odcinku od ul. Ćwiklińskiej do ul. Puszkina wydzielenie 2 pasów dla samochodów wyjeżdżających na ulicę Puszkina oraz jednego pasa dla samochodów wjeżdżających w ulicę Wujaka).
Dokumentacją należy objąć także wyniesione przejście dla pieszych, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Gorkiego i Wujaka (azyl dla pieszych, zamiana terenu zielonego na działkach 186/79 i 186/80 na dojście do przejścia dla pieszych) oraz rozwiązania dla osób niedowidzących (dojścia do przejść dla pieszych).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III SIWZ pn. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opis Techniczny Robót oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 45110000, 45112000, 45220000, 45233000, 71500000, 71600000, 71700000, 71900000, 77300000, 77310000, 77340000, 71000000, 71200000, 71250000, 71310000, 71351910, 71352000, 71354000, 45100000, 45200000, 45233120, 45231000, 45232000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 150 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1 .Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie 30000 PLN w formach określonych wart. 45 ust.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą".
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy wwysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt. III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt. III. 2.3)
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ,który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7.W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,osoby,októrych mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lu miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 10 SIWZ.
8. W celu oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów.
9. 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2 i7.12.które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Formularzem Nr 5.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. a) SIWZ
2 Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 6.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. b) SIWZ
3. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
4 Dowodami, o których mowa w pkt 2, są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
5 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 lub 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3 lub 4
6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z Formularzem Nr 7 SIWZ.
7 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w Formularzu Nr 7 SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
a) w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg z infrastrukturą podziemną: siecią gazową, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, elektryczną i ciepłowniczą o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.
b) w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: usługę polegającą
na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę, przebudowę lub remont drogi wraz z infrastrukturą podziemną: siecią gazową, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną i elektryczną o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, bez ograniczeń,
- jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
- jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
- jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej do kierowania robotami - bez ograniczeń
- jedną osobą na stanowisku kierownika robót gazowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń.
- jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- jedną osobą na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- jedną osobą na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
Dopuszcza się, aby stanowisko kierownika robót wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stanowisko kierownika robót gazowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
Dopuszcza się, aby stanowisko projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej i stanowisko projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności gazowej pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i uprawnienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.9.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.5.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.5.2014 - 11:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg i Transportu, w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach:
zadanie 1 – 60 dni od dnia przekazania terenu budowy
zadanie 2 – 150 dni od dnia podpisania umowy,
Odbiór odbędzie się dla każdego zadania oddzielnie.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2014

Termin składania ofert:do 28 maja 2014 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2014 11:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-04-19 14:40:11)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-04-19 14:40:56)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od A
Treść:

Polska-Łódź: Przygotowanie terenu pod budowę

2014/S 078-134695

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej, 2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje - remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej oraz budowę drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Solec.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwa Zadania:
Zadanie 1 - Remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej
Roboty drogowe obejmują:
- rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie dróg, chodników, zjazdy, elementy istniejącego uzbrojenia, itp.
- remont ulic polegający na przebudowie nawierzchni ulic, chodników, zatok autobusowych,
- regulacja i ewentualna wymiana istniejącej infrastruktury technicznej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
- gospodarka zieleni pasa drogowego –odtworzenie i rekultywacja zieleńców
Zadanie 2 - Budowa drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od. Al. Włókniarzy do ul. Solec
Roboty drogowe obejmują:
- budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, budowę wyniesionych przejść dla pieszych, regulacje posadowienia studni kablowych oraz budowę kanalizacji sygnalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla obu Zadań) oraz w dokumentacji projektowej (dot. Zadania 2) - Tom III SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45100000, 45110000, 45112000, 45200000, 45233120, 45220000, 45231000, 45232000, 45233000, 71320000, 71500000, 71600000, 71700000, 71900000, 77300000, 77310000, 77340000, 71000000, 71200000, 71250000, 71310000, 71351910, 71352000, 71354000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie: 52.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej wogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 1) oraz do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2).Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowaw art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodniez wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkaniatych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jakterminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 8.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez każdegoWykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2. i 7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Formularzem Nr 4 SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z Formularzem Nr 5 SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w Formularzu Nr 5 SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów, budowy lub przebudowy dróg i chodników wraz z infrastrukturą podziemną: budową/przebudową/remontem sieci wodno – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto
Dla potrzeb oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
2. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń,
c) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń,
d) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
e) 1 osobą na stanowisku kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej minimum w ograniczonym zakresie.
Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.34.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.5.2014 - 11:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2014 - 12:00

Miejscowość:

Łódź ul. Piotrkowska 175

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 – do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zadanie 2 – do dnia 27 sierpnia 2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 1) oraz do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2). Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676 ul. Postępu 17a
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16.4.2014

Termin składania ofert:do 27 maja 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-04-19 14:14:49)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-04-19 14:18:28)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksowa eksploatacja systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP)
Treść:

Polska-Łódź: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

2014/S 074-128145

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Anna Dudka
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: a.dudka@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksowa eksploatacja systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP) w sposób umożliwiający każdej osobie uprawnionej wypożyczyć rower wg taryfy ustalonej przez Radę Miejską w Łodzi i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
Prace będą obejmowały:
a) Wykonanie oraz uzgodnienie projektu: rowerów, stacji rowerowych wraz z terminalami i stojakami, strony internetowej, aplikacji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony) oraz aplikacji dla terminala ŁRP.
b) Wykonanie projektów dokumentów określających prawa i obowiązki klientów ŁRP w szczególności regulaminu oraz zasad korzystania z ŁRP.
c) Dostarczenie w dwóch etapach floty rowerów, niezbędnej infrastruktury do ich wypożyczania (stacji, terminali i stojaków) oraz dokonanie ich montażu.
d) Wdrożenie projektu polegającego na rozruchu testowym systemu ŁRP.
e) Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania ŁRP oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego ŁRP.
f) Udostępnienie niezbędnego oprogramowania oraz hasła dostępu do kontroli działania systemu.
g) Uruchomienie i eksploatowanie ŁRP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34000000, 34431000, 35120000, 48151000, 48220000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza opbowiązek wniesienia wadium w kwocie: 220 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej wogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - opisane w pkt III. 2.2)
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, zdolnosciach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotówdo oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
2) w przypadku polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów - dokumenty, o których mowa w pkt III. 2.2)
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowaw art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnieubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania napodstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodniez wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musijednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.2) i pkt III.2.3).
7.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcyw okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do ofertynastępujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert;
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organusądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takichzaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organemsądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkaniatych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jakterminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie zFormularzem nr 8.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadająceim określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez każdegoWykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawcówskładających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność zoryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązania, o których mowa w pkt 6.1., 2. i 7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wrazz tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lubnotarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentujest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopiedokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W szczególności Wykonawca musi wykazać że:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Dla potrzeb oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2 SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt.1. są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,o których mowa w pkt. 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
1 usługę polegającą na dostarczeniu oraz pełnieniu funkcji operatora systemu roweru publicznego na co najmniej 800 rowerów, działającego nie mniej niż 12 miesięcy.
Powyższe doświadczenie wykonawca może wykazać w ramach umów zakończonych lub niezakończonych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. zwiększenie ilości rowerów. Waga 20

3. zwiększenie procentowej wartości przekazanych przychodów z tytułu wypożyczania rowerów. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.29.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.5.2014 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.5.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2014 - 12:00

Miejscowość:

Łódź ul. Piotrkowska 175.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r. z terminami pośrednimi:
a) dostarczenie Zamawiającemu projektów dokumentów, określających prawa i obowiązki klientów ŁRP, w szczególności regulamin korzystania z ŁRP w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,
b) dostarczenie Zamawiającemu projektów rowerów, stacji rowerowych wraz z terminalami oraz strony internetowej i aplikacji na urządzenia mobilne w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
c) uruchomienie ŁRP, w tym uruchomienie co najmniej 50 stacji i co najmniej 500 rowerów w terminie do dnia 24.08.2014 r.
d) uruchomienie pozostałej liczby stacji wraz z pozostałą liczbą rowerów wymaganych do zamknięcia wdrażania systemu w liczbie 100 stacji i w ilości nie mniejszej niż 1000 rowerów – najpóźniej w terminie do dnia 01.08.2015 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.4.2014
             

Termin składania ofert:do 21 maja 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 21 maja 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-04-10 15:56:26)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-04-15 17:08:35)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2014/S 070-120763

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Opis przedmiotu zamówienia
1. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji Zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, które będzie polegało na świadczeniu usług w okresie robót budowlanych przez Wykonawcę Zadania dla odcinków 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie nadzoru autorskiego.
Zadanie będzie realizowane w oparciu o “Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" (4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 ( tłumaczenie 1. wydania 1999), zwane w dalszej części SIWZ „czerwonym FIDIC-iem”.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego dla odcinków 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, w tym:
1) podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego, a w szczególności:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
b) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem i zawartych w nich rozwiązań,
c) w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
d) uczestniczenie na wniosek Zamawiającego w naradach i odbiorach,
2) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu obowiązku:
a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
b) opracowanie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego ( bez zmian istotnych),
c) dokonywanie pisemnej oceny, czy zmiana jest wynikiem błędu w dokumentacji projektowej i w przypadku stwierdzenia błędu niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą"
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt. III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt. III. 2.3)
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach,zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musijednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoży on przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 8 SIWZ.
8. W celu oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9. 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2 i 7.12. które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:
a) usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej 1 projektem, który obejmował budowę lub przebudowę linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km t.p. oraz przebudowę infrastruktury podziemnej,
b) usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad co najmniej 1 projektem, który obejmował budowę lub przebudowę drogi o długości min. 1,0 km;
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej co najmniej po 1 osobie na stanowisko:
a) Inspektora nadzoru prac projektowych torowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta, który opracował co najmniej 1 dokumentację projektową (w tym projekt budowlany i wykonawczy) torowiska tramwajowego o łącznej długości min. 2 km. t.p.;
b) Inspektora nadzoru prac projektowych drogowych:
Kwalifikacje i umiejętności:wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektantaw specjalności drogowej.
c) Inspektora nadzoru prac projektowych mostowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta, który opracował co najmniej 1 dokumentację projektowa (w tym projekt budowlany i wykonawczy) mostów/wiaduktów/tuneli klasy A.
d) Inspektora nadzoru prac projektowych architektonicznych:
Kwalifikacje i umiejętności:wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
Doświadczenie zawodowe:co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta
w specjalności architektonicznej.
e) Inspektora nadzoru prac projektowych konstrukcyjno-budowlanych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
f) Inspektora nadzoru prac projektowych ds. sieci trakcyjnej:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci elektroenergetycznej,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta sieci trakcyjnej, tramwajowej lub kolejowej;
g) Inspektora nadzoru prac projektowych elektrycznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Doświadczenie zawodowe:co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.
h) Inspektora nadzoru prac projektowych teletechnicznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności telekomunikacyjnej.
i) Inspektora nadzoru prac projektowych wod. – kan.:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności instalacyjnej wod. – kan.
j) Inspektora nadzoru prac projektowych instalacji c.o.:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności instalacyjnej c.o.
k) Inspektora nadzoru prac projektowych instalacji gazowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie techniczne, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 letnie doświadczenie, w projektowaniu na stanowisku projektanta w specjalności instalacji gazowych.
Dopuszcza się, aby usługi pełnili Ci sami inspektorzy nadzoru, jeśli posiadają właściwe kwalifikacje i uprawnienia:
1. Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i teletechnicznych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
2. Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i trakcyjnych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
3. Dopuszcza się również, aby stanowisko inspektora nadzoru ds. drogowych i torowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
4. Dopuszcza się również, aby stanowisko inspektora nadzoru ds. wod. – kan, c.o., gazowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje.
Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić powyższy personel oraz pozostały personel spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z:
— ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 1409 ze zm.),
— rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.)
— ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, nr 89, poz. 828, z późn. zm.),
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3322.3.2014


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.5.2014 - 11:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 35 000 PLN

Warunki i sposób płatności: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tom I - tom III) wraz z wszelkimi ich ewentualnymi zmianami i modyfikacjami będą zamieszczone w wersji elektronicznej nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego [www.zdit.uml.lodz.pl]. W przypadku, gdy wykonawca będzie chciał uzyskać dokumentację przetargową w wersji papierowej ( w tym dokumentacja projektowa dla zadania) zobowiązany będzie uiścić za nią opłatę w wysokości 35 000,00 PLN brutto na konto bankowe o numerze 09 1660 0013 2025 0003 6201 0007
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.5.2014 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.5.2014 - 12:00

Miejscowość:


Łódź.


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
do zakończenia okresu rozliczania umowy na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. Przewidywany termin rozliczenia umowy to 31.10.2015 r.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.4.2014Termin składania ofert:do 15 maja 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2014-04-09 11:35:43)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2014-04-09 11:43:10)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Treść:

Polska-Łódź: Nadzór nad robotami budowlanymi


2014/S 061-103341


Ogłoszenie o zamówieniu


Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Sławomir Olbromski
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: s.olbromski@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem - odcinki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.


Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – odcinki 1,2,4,5,6,7,8”, które będzie polegało na świadczeniu usług w okresie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawców Zadania dla odcinków 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, w tym zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad realizacją Zadania. Zadanie będzie realizowane w oparciu o “Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 ( tłumaczenie 1. wydania 1999), zwane w dalszej części SIWZ „czerwonym FIDIC-iem”.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót dla odcinków: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, w szczególności: kontrola tego, czy roboty budowlane wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa Budowlanego, w zakresie odcinków 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, współpraca z Inżynierem Kontraktu dla odcinka nr 3, zapewnienie wykonania Zadania zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami Zadania, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakres obowiązków i czynności Inżyniera Kontraktu zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


71247000, 71310000, 71241000, 71520000, 71541000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 32.000,00 PLN w formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą".
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt. III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt. III. 2.3)
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania dodyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2.1.Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2 .
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach,zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7.W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem nr 9 SIWZ.
8. W celu oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów.
9. 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1., 2 i 7.12. które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego powyżej.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie niżej wymienione usługi:
1. pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych o łącznej wartości robót budowlanych minimum 100 mln PLN (sto milionów złotych) brutto, w tym obejmujących:
a) 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na budowie lub przebudowie linii tramwajowej o długości co najmniej 2 km t.p. oraz przebudowie infrastruktury podziemnej obejmującą w swym zakresie kompleksową obsługę finansową i techniczną zadania inwestycyjnego;
b) 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu zawierającym w swoim zakresie budowę obiektów inżynierskich (wiadukt lub tunel lub most lub estakada).
2. pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami FIDIC w ramach tzw „czerwonego lub żółtego FIDIC-a” na minimum 1 zadaniu.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
I. Zespół nadzoru
1) Inżynier Kontraktu:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne,
Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w kierowaniu projektami lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego dróg na stanowiskach Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu, w tym przynajmniej jednym zrealizowanym w systemie „Czerwonego FIDIC-a” lub „Żółtego FIDIC-a”
2) Inżynier Rezydent dla odcinków 1,2,4,5,6,7:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w nadzorze lub zarządzaniu budową, w tym nie mniej niż 2 lata na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Kontraktu, w tym przynajmniej jednym zrealizowanym w systemie „Czerwonego FIDIC-a” lub „Żółtego FIDIC-a”
3) Inżynier Rezydent dla odcinka 8:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w nadzorze lub zarządzaniu budową, w tym nie mniej niż 2 lata na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Kontraktu, w tym przynajmniej jednym zrealizowanym w systemie „Czerwonego FIDIC-a” lub „Żółtego FIDIC-a”.
4) Inspektor ds. rozliczeń:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w rozliczaniu kontraktów współfinansowanych przez Unię Europejską lub banki europejskie (EBI, EBOR), minimum jeden kontrakt zrealizowany
w systemie „Czerwonego FIDIC-a” lub „Żółtego FIDIC-a”
II.Zespół w zakresie realizacji robót budowlanych do obsługi odcinków 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
1) Inspektor ds. geodezji:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
Doświadczenie zawodowe:
a) Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w zakresie:
— geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
— rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
b) Sporządzenie co najmniej 2 opracowań mapowych dla inwestycji liniowych
2) Inspektor nadzoru robót geotechnicznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności geologii inżynierskiej, posiadanie uprawnień geologicznych w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ( zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze ) lub Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w zakresie:
— badania gruntów niezbędne do ustalenia parametrów geotechnicznych,
— projektowanie robót geologiczno – inżynierskich oraz nadzór nad ich realizacją
3) Inspektor nadzoru robót drogowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności drogowej.
4) Inspektor nadzoru robót mostowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności mostowej.
5) Inspektor ds. nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
6) Inspektor ds. torowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mnie niż 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy lub przebudowy torowisk tramwajowych.
7) Inspektor ds. sieci trakcyjnej:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej, tramwajowej lub kolejowej.
8) Inspektor nadzoru robót elektrycznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
świadectwo kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności elektrycznej.
9) Inspektor nadzoru robót teletechnicznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorach inwestorskich w specjalności telekomunikacyjnej.
10) Inspektor nadzoru robót wod. – kan.:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim w specjalności instalacyjnej wod. – kan.
11) Inspektor nadzoru robót instalacji c.o.:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorach inwestorskim w specjalności instalacyjnej c.o..
12) Inspektor nadzoru robót instalacji gazowych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim w specjalności instalacji gazowych.
13) Inspektor ds. ochrony środowiska:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska..
14) Inspektor ds. inżynierii ruchu:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w zakresie inżynierii ruchu drogowego i wdrażaniu programów sygnalizacji świetlnej.
15) Inspektor ds. sieci i systemów informatycznych:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub telekomunikacji.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w realizacji lub nadzorze projektów z zakresu wdrażania rozwiązań sieciowych oraz systemów nadzoru i kontroli na stanowisku inspektora nadzoru.
16) Inspektor ds. materiałowych - technolog:
Kwalifikacje i umiejętności:
Wykształcenie wyższe techniczne,.
Doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3 lata doświadczenia w badaniu materiałów budowlanych .
Uwagi:
Osoby wymienione w tabeli: 1. w poz. 2, oraz w tabeli 2. w poz. 1, 3 - 12 powinny, odpowiednio do przydzielonych stanowisk, posiadać:
— uprawnienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
— uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (t.j. Dz. U. z 2003r, nr 89, poz. 828, z późn. zm.),
— uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 1 dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)
Dopuszcza się, aby usługi pełnili Ci sami inspektorzy nadzoru, jeśli posiadają właściwe kwalifikacje i przedłożą właściwe dokumenty na potwierdzenie tego faktu.
Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych i stanowisko inspektora nadzoru robót teletechnicznych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i przedłoży właściwe oświadczenie.
Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych i stanowisko inspektora nadzoru sieci trakcyjnej pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i przedłoży właściwe oświadczenie.
Dopuszcza się również, aby stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych i inspektora nadzoru robót torowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i przedłoży właściwe oświadczenie.
Dopuszcza się również, aby stanowisko inspektora nadzoru robót wod. – kan, stanowisko inspektora nadzoru robót c.o. i stanowisko inspektora nadzoru robót gazowych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i przedłoży właściwe oświadczenie.
Dopuszcza się również, aby stanowisko inspektora ds. inżynierii ruchu oraz stanowisko inspektora ds. sieci i systemów informatycznych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada właściwe kwalifikacje i przedłoży właściwe oświadczenie.
Wykonawca może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić powyższy personel oraz pozostały personel spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się ważne, odpowiadające obecnym uprawnienia, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3322.2.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.5.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.5.2014 - 11:00


Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175, sala 308.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu rozliczania umów na roboty budowlane pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”:
Umowy wykonawców zadania:
— Umowa dla części 1 zamówienia – odcinki 1, 2,
— Umowa dla części 2 zamówienia – odcinki 4, 5, 6, 7,
— Umowa dla części 3 zamówienia - odcinek 8.
Przewidywany okres rozliczenia umów to 31.10.2015 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.3.2014

Termin składania ofert:do 6 maja 2014 10:00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2014 11:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Sławomir Olbromski (2014-03-27 09:31:56)
zmodyfikował(a): Sławomir Olbromski (2014-04-24 11:15:27)