Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Modernizacja systemu oświetlenia drogowego realizowana w ramach programu Energooszczędne oświetlenie uliczne - SOWA na terenie miasta Łodzi - 2
Treść:

Łódź: Modernizacja systemu oświetlenia drogowego realizowana w ramach programu Energooszczędne oświetlenie uliczne - SOWA na terenie miasta Łodzi - 2
Numer ogłoszenia: 288952 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu oświetlenia drogowego realizowana w ramach programu Energooszczędne oświetlenie uliczne - SOWA na terenie miasta Łodzi - 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach programu Energooszczędne oświetlenie uliczne - SOWA na terenie Miasta Łodzi. W zakresie opracowania jest modernizacja opraw oświetleniowych mieszczącego się przy ulicach: Rokicińska, Hetmańska, Opolczyka, Odnowiciela, Mazowieckiego, Łokietkówny, Jagienki, Maćka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa, Podbipięty, Zagłoby, Ketlinga, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Wojewódzkiego, Ofiar Terroryzmu, Zgierska, Flisacka, Dolna, Konstantynowska, Zakładowa, Gillete, Nowy Józefów, Projektowana, Os. Powstania Styczniowego 1863, Zachodnia, Ogrodowa, Pienista, Banachiewicza, Cebertowicza, Chemiczna, Dylika, Fizyczna, Geodezyjna, Janowskiego, Kotarbińskiego, Komputerowa, Kosmiczna, Laserowa, Majewskiego, Romerska, Telewizyjna, Wernera, Karskiego, Amazonitowa, Berylowa, Boksytowa, Gipsowa, Jaspisowa, Nefrytowa, Topazowa, Opalowa, Wojska Polskiego. Zadanie polega m.in. na: wykonaniu robót elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektową dla niniejszego zadania; demontażu starych opraw oświetleniowych, montażu nowych urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z podziałem na następujące etapy: ETAP I - obejmował będzie następujący zakres ulic: 1 ul. Rokicińska: 1.1 Oprawa SOD 250W szt. 80 1.2 Oprawa SOD 150W szt. 4 1.3 Oprawa SOD 100W szt. 23 1.4 Oprawa LED 45W szt. 23 1.5 Lampa sodowa 250W szt. 80 1.6 Lampa sodowa 150W szt. 4 1.7 Lampa sodowa 100W szt. 23 1.8 Układ zapłonowy 250 szt. 80 1.9 Układ zapłonowy 150 szt. 4 1.10 Układ zapłonowy 100 szt. 23 1.11 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 130 2 ul. Hetmańska 2.1 Oprawa SOD 250W szt. 120 2.2 Lampa sodowa 250W szt. 120 2.3 Układ zapłonowy 250 szt. 120 2.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 120 3 ulice: Jagienki, Bilewiczówny, Maćka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa 3.1 Oprawa LED 82,5W szt. 48 3.2 Oprawa LED 34,8W szt. 28 3.3 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 76 4 ul. Podbipięty 4.1 Oprawa LED 34,8W szt. 11 4.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 11 5 ul. Zagłoby 5.1 Oprawa LED 82,5W szt. 53 5.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 53 6 ulice: Przybyszewskiego, Książąt Polskich 6.1 Oprawa SOD 250W szt. 45 6.2 Lampa sodowa 250W szt. 45 6.3 Układ zapłonowy 250 szt. 45 6.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 45 ETAP II - obejmował będzie następujący zakres ulic: 1 ul. Wojewódzkiego 1.1 Oprawa LED 82,5W szt. 14 1.2 Oprawa LED 34,8W szt. 35 1.3 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 49 2 ulice: Zakładowa, Dyspozytorska 2.1 Oprawa LED 68,9W szt. 18 2.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 18 3 ulice: Ketlinga i Juranda 3.1 Oprawa LED 82,5W szt. 7 3.2 Oprawa LED 34,8W szt. 9 3.3 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 16 4 ul. Pienista 4.1 Oprawa SOD 250W szt. 54 4.2 Lampa sodowa 250W szt. 54 4.3 Układ zapłonowy 250 szt. 54 4.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 54 5 Os. Rojna Południe 5.1 Oprawa LED 38W szt. 163 5.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 163 6 Os. Olechów Południe 6.1 Oprawa LED 56,9W szt. 7 6.2 Oprawa LED 34,8W szt. 65 6.3 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 72 7 ul. Zgierska (Flisacka - Dolna) 7.1 Oprawa SOD 250W szt. 44 7.2 Lampa sodowa 250W szt. 44 7.3 Układ zapłonowy 250 szt. 44 7.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 44 ETAP III - obejmował będzie następujący zakres ulic: 1 ul. Karskiego 1.1 Oprawa SOD 250W szt. 34 1.2 Lampa sodowa 250W szt. 34 1.3 Układ zapłonowy 250 szt. 34 1.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 34 2 ul. Wojska Polskiego 2.1 Oprawa SOD 250W szt. 54 2.2 Lampa sodowa 250W szt. 54 2.3 Układ zapłonowy 250 szt. 54 2.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 54 3 ul. Ofiar Terroryzmu 3.1 Oprawa LED 107W szt. 80 3.2 Oprawa LED 70W szt. 277 3.4 Oprawa LED 38W szt. 155 3.5 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 512 ETAP IV - obejmował będzie następujący zakres ulic: 1 ul. Konstantynowska 1.1 Oprawa SOD 250W szt. 27 1.2 Lampa sodowa 250W szt. 27 1.3 Układ zapłonowy 250 szt. 27 1.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 27 2 Os. Powstania Styczniowego 2.1 Oprawa LED 43W szt. 139 2.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 139 3 ul. Zachodnia (Legionów - Lutomierska) 3.1 Oprawa SOD 250W szt. 90 3.2 Lampa sodowa 250W szt. 90 3.3 Układ zapłonowy 250 szt. 90 3.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 90 4 ul. Dolna 4.1 Oprawa SOD 250W szt. 33 4.2 Lampa sodowa 250W szt. 33 4.3 Układ zapłonowy 250 szt. 33 4.4 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 33 5 ul. Nowy Józefów 5.1 Oprawa LED 126W szt. 41 5.2 Oprawa LED 68,9W szt. 7 5.3 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 48 6 Os. Liściasta 6.1 Oprawa LED 38W szt. 44 6.2 Demontaż starej i montaż nowej oprawy szt. 44 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 31.52.72.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę 90.000,00 PLN w formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji/ remoncie/wymianie/budowie/przebudowie oświetlenia drogowego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: 1.samochód z podnośnikiem z koszem izolowanym do 1 kV - 2 szt. 2.samochód dostawczy do 0,9 t - 1 szt.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. b) jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV, c) jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1 kV. Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III. 3.2.) Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.;;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój 09 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź- Kancelaria ZDiT..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: I. Dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt.III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, ze Wykonawca spełnił wymagane warunki. II. Dot. III.4) 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt.III.4.2. i III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. III.Forma złożonych dokumentów. 1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie nalezy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt III.4.4) i zobowiązań, o których mowa w III.6.2), które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składaćwraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lubte podmioty. IV.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1). V. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach: a) Etap I należy zakończyć do 15.12.2014 r. b) Etap II należy zakończyć do 15.12.2014 r. c) Etap III należy zakończyć do 30.04.2015 r. d) Etap IV należy zakończyć do 30.07.2015 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieTermin składania ofert:do 15 września 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 15 września 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-08-29 16:15:58)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-08-29 16:17:41)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Budowa chodnika w al. Waltera-Janke, modernizacja i budowa przejść dla pieszych w ul. Północnej w okolicy Parku Staromiejskiego oraz przy ul. Piotrkowskiej 317/319
Treść:

Łódź: Budowa chodnika w al. Waltera-Janke, modernizacja i budowa przejść dla pieszych w ul. Północnej w okolicy Parku Staromiejskiego oraz przy ul. Piotrkowskiej 317/319
Numer ogłoszenia: 286268 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w al. Waltera-Janke, modernizacja i budowa przejść dla pieszych w ul. Północnej w okolicy Parku Staromiejskiego oraz przy ul. Piotrkowskiej 317/319.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z ustawieniem wygrodzeń oraz separatorów w pasie drogowym al. Waltera-Janke na wysokości ul. Trójskok, naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników przy przejściach dla pieszych w okolicy parku Staromiejskiego oraz budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319 z podziałem na 3 części: Część 1: Budowa chodnika wraz z ustawieniem wygrodzeń oraz separatorów w pasie drogowym al. Waltera-Janke na wysokości ul. Trójskok. Część 2: Modernizacja przejść dla pieszych w okolicy parku Staromiejskiego - skrzyżowania ul. Północna/ ul. Wschodnia i ul. Północna/ul. Nowomiejska Część 3: Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych 1a-1c oraz w TOMIE III SIWZ -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium. Wysokość wadium ustala się na kwotę: - dla części 1 - 800,00 zł, - dla części 2 - 300,00 zł, - dla części 3 - 900,00 zł w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedno zamówienie polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodnika o wartości nie mniejszej niż: część 1: 40.000,00 zł brutto, część 2: 15.000,00 zł brutto, część 3: 45.000,00 zł brutto. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: - Koparka lub koparko - ładowarka - 1 szt. - Samochód samowyładowczy min 10 t - 1 szt.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.) Warunek jednakowy dla każdej części zamówienia.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1.Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2) 2.Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - w przypadku zamówień na roboty budowlane, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej;;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b. Ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój 09 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6)2., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiającyzastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane,wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1) 7. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części opisane w pkt II.1.4.). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolnie wybraną część zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: Część 1 - 20 dni od dnia przekazania terenu budowy, Część 2 - 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,Część 3 - 20 dni od dnia przekazania terenu budowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa chodnika wraz z ustawieniem wygrodzeń oraz separatorów w pasie drogowym al. Waltera-Janke na wysokości ul. Trójskok..

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 1a oraz w TOMIE III SIWZ -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja przejść dla pieszych w okolicy parku Staromiejskiego - skrzyżowania ul. Północna/ ul. Wschodnia i ul. Północna/ul. Nowomiejska.

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 1b oraz w TOMIE III SIWZ -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 317/319..

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym 1c oraz w TOMIE III SIWZ -Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5, 45.23.32.20-7.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania ofert:do 12 września 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 12 września 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-08-28 11:34:05)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-08-28 11:45:07)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi przy ul. Srebrzyńskiej
Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdit.uml.lodz.pl

Łódź: Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi przy ul. Srebrzyńskiej
Numer ogłoszenia: 278996 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi przy ul. Srebrzyńskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont kładki nad torami kolejowymi przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 8.000,00 zł w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu inżynierskiego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1.Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2) 2.Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - w przypadku zamówień na roboty budowlane, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej;;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b. Ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój 09 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6)2., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiającyzastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane,wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1) 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia przekazania terenu budowy do 29 listopada 2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieTermin składania ofert:do 5 września 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-08-21 16:01:27)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-08-25 09:50:07)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP).
Treść:
12/08/2014    S153    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


Polska-Łódź: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu


2014/S 153-275231

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP).


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu
oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (ŁRP):
1.Wykonanie oraz uzgodnienie projektu: rowerów, stacji rowerowych wraz
z terminalami i stojakami, strony internetowej, aplikacji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony, terminal ŁRP).
2.Wykonanie projektu dokumentów określających prawa i obowiązki klientów ŁRP,
w szczególności regulaminu oraz zasad korzystania z ŁRP.
3.Dostarczenie floty rowerów, niezbędnej infrastruktury do ich wypożyczania (stację, terminale) oraz dokonanie ich montażu.
4.Wdrożenie projektu polegającego na rozruchu testowym systemu ŁRP,
5.Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania ŁRP oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego ŁRP.
6.Udostępnienie niezbędnego oprogramowania oraz hasła dostępu do kontroli działania systemu
7.Uruchomienie i eksploatowanie ŁRP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34000000, 34430000, 35120000, 48151000, 48220000, 50111000, 42961100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie : 280.000,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu"ustawą".
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - opisane w pkt. III.2.2),
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz:
1.dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2. w przypadku polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów – dokumenty, o których mowa w pkt III.2.2)
2.1.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, októrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5.Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyćdo oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt. III.2.2) i III.2.3).
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.8.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem Nr 8.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b)oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c)dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń
i zobowiązania, o których mowa w pkt 6.1., 2. i 7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000.00 zł;
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.


III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1., są:
— poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą
na dostarczeniu i zarządzaniu systemem roweru publicznego obejmującego co najmniej 300 rowerów, działającego nie mniej niż 12 miesiące oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Powyższe doświadczenie wykonawca może wykazać w ramach umów zakończonych lub niezakończonych.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.100.2014


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.9.2014 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2014 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.9.2014 - 12:00

Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175


 Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Uruchomienie systemu ŁRP do: 30 kwietnia 2015 r.
Termin zakończenia usługi : do 30 listopada 2018 r.
2.Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2014Termin składania ofert:do 18 września 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 18 września 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2014-08-12 19:52:37)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2014-08-12 20:01:57)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Wykonanie dokumentacji projektowej: na budowę oświetlenia i przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi
Treść:
 


Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2014/S 151-271787

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Sławomir Olbromski
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: s.olbromski@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej: na budowę oświetlenia i przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
Część 1 - zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
oświetlenia w ul. Lewarowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Nowogrodzkiej,
zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na
drodze bez nazwy w rejonie ul. Strykowskiej nr 270, nr 284 i
Strykowska nr 288
zadanie 3 - aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w
ul. Zamiejskiej od ul. Pilotów do nr 19
Część 2 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mierzejowej
na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej
Część 3 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Napoleońskiej
na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych
Część 4 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipiec
Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej
Część 5 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olechowskiej
na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej.
Część 6 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ciąg ulic
Piwnika ,,Ponurego” i Nurta – Kaszyńskiego z ulicą Przybyszewskiego –
drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiInformacje o częściach zamówienia


Część nr: 1 Nazwa: zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Lewarowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Nowogrodzkiej, zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na drodze bez nazwy w rejonie ul. Strykowskiej nr 270, nr 284 i Strykowska nr 288 zadanie 3 - aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Zamiejskiej od ul. Pilotów do nr 19
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.Część nr: 2 Nazwa: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnejręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.Część nr: 3 Nazwa: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnejręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówieniapodstawowego.Część nr: 4 Nazwa: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnejręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówieniapodstawowego.Część nr: 5 Nazwa: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej.
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnejręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówieniapodstawowego.Część nr: 6 Nazwa: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ciąg ulic Piwnika ,,Ponurego” i Nurta – Kaszyńskiego z ulicą Przybyszewskiego – drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego.
1)Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnejręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustalił wysokość wadium w sposób następujący:
dla części 1 – 900,00 PLN (dziewięćset złotych)
dla części 2 – 900,00 PLN (dziewięćset złotych)
dla części 3 – 700,00 PLN (siedemset złotych)
dla części 4 – 1.200,00 PLN (tysiąc dwieście złotych)
dla części 5 – 3.200,00 PLN (trzy tysiące dwieście złotych)
dla części 6 – 1.300,00 PLN (tysiąc trzysta złotych)
w formach ustalonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą".
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1.2. spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3)
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. Dokumenty wymienione w pkt III.2.3)
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7 .4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.8.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione
w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt
7.2. – 7.7
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem Nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające
im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego
Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2 powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 2, 6.1.,7.12.,
które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co
najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt. 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1., są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt. 2.
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4 do
SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.1 dla części 1
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogi o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość zostanie podana w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
.
1.2. dla części 2, 3, 4, 5 i 6
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: jedną dokumentację projektową na remont, budowę lub przebudowę drogi publicznej wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym na terenie miejskim
Warunek jednakowy w przypadku złożenia oferty na 1 lub 2 części. W przypadku złożenia oferty na 3 lub więcej części wystarczające będzie wykazanie 3 dokumentacji spełniającej ww kryteria.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
2.1. dla części 1
1 osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
2.2. dla części 2, 3, 4, 5 i 6
1 osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
1 osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
1 osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Warunek jednakowy, niezależnie od liczby części na jakie wykonawca składa ofertę.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.);
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiSekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.88.2014


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.9.2014 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.9.2014 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.9.2014 - 12:00

Miejscowość:


Łódź, ul. Piotrkowska 175, sala 308.


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.11.2014 r. – dla wszystkich części
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia
podstawowego


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.8.2014Termin składania ofert:do 16 września 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 16 września 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Sławomir Olbromski (2014-08-08 09:03:51)
zmodyfikował(a): Sławomir Olbromski (2014-08-14 15:24:33)