Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w latach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.3.2017
Treść:

Dz.U./S S31 14/02/2017 55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55341-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Roboty drogowe
2017/S 031-055341
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportuul. Piotrkowska 173Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Renata WoźniakTel.: +48 422726435E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZDiT)Piotrkowska 175Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Renata WoźniakTel.: +48 422726435E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 10
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony.
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.3.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
45233140
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy. Przedmiot zamówienia zostałpodzielony na 4 rejony, tj.:
Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty,
Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna,
Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Polesie,
Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części opisane w pkt. 4.1 SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony – Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233252
45233251
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 10
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na tereniemiasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 (Formularz 2a),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator frezarki;
b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne uszkodzenia nawierzchnijezdni;
c) operator walca 1 Mg lub płyty wibracyjnej;
d) operator skrapiarki;
e) operator układarki masy bitumicznej;
f) operator walca ogumionego;
g) operator walca stalowego.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019–z podziałem na 4 Rejony-Część 2-Rejon II-teren dzielnicy Łódź-Górna
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 10
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (formularz 2b),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 z podziałem na 4 Rejony Część 3-Rejon III-teren dzielnicy Łódź-Śródmieście-Polesie
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 10
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 (formularz 2c),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie Miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź wlatach 2017-2019 – z podziałem na 4 Rejony – Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź-Widzew
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
45233251
45233252
45233142
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miastaŁodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin orazmiejscowych wymianach nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 (formularz 2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 10
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.Formularz zawierający wzór wykazu robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, októrym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów.
3. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz zinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Formularz wraz z wykazem narzędzi i urządzeńzostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 10
4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych dlawykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dodysponowania tymi osobami. Formularz zawierający wzór wykazu osób zostanie przesłany wykonawcy wraz zwezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
5. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczejwykonawcy opisanych w pkt. 6.3.3.3 SIWZ.
Oświadczenie zostanie przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże,że:
1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami prawa budowlanego iprawidłowo ukończył co najmniej: roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie drógo nawierzchniach bitumicznych o łącznej wartości co najmniej 2 900 000 PLN (brutto).
Uwaga:
1.Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, trzech lub czterech zamówień.
Przez definicję zamówienia–Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym awykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.
2.Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP nadzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy BankPolski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacjiogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
3.Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnianie warunku.
2. dysponuje, co najmniej:
— Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności co najmniej 100 Mg/h, zlokalizowana w odległości zapewniającejnie przekroczenie czasu 2h od załadunku do wbudowania masy z jednoczesnym spełnieniem warunkutemperatury wbudowania* -1 szt.
*Jako formę dysponowania wytwórnią Zamawiający dopuszcza pisemne zobowiązanie właściciela wytwórnimas bitumicznych do zapewnienia dostaw mas bitumicznych na potrzeby wykonania w/w zamówienia.
— Układarka masy bitumicznej o szer. 1,0 – 2,5 m -1 szt.
— Układarka masy bitumicznej o szer. min. 7,5 m -1 szt.
— walec stalowy-2 szt.
— Walec ogumiony-1 szt.
— Kotły do przewozu asfaltu lanego -3 szt.
— Termos do przewozu masy mineralno-bitumicznej-2 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.0,5 m-1 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.1,0 m-1 szt.
— Frezarka o szerokości frezu max.2,0 m-1 szt.
— Skrapiarka-2 szt.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 10
— Szczotka mechaniczna-2 szt.
— Piła do cięcia nawierzchni -2 szt.
— Sprężarka do odkucia nawierzchni-2 szt.
Uwaga: Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnienie warunku
3.dysponuje, co najmniej:
— jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uprawnienia,o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2016 poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawiesamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.1278). Dopuszcza się uprawnieniarównoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia)–dla osób, które posiadająuprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994. Prawo budowlane lub stwierdzenieposiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 10
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Łódż, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
a) brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawywykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz
b) spełnienie, na poziomie opisanym w pkt 6.3. Tomu I SIWZ, warunków udziału w postępowaniu, o którychmowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia, oświadczeń lubdokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaznajdują się w pkt 6 i 7 Tomu I SIWZ.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy dla części 1-4zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4.3 Tomu I SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaćoceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.
5.Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Część 1: 63 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)
Część 2: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 3: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część 4: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
6.Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24Tomu I SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Dz.U./S S31
14/02/2017
55341-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 10
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 10
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017

Termin składania ofert:do 23 marca 2017 13:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca 2017 14:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 20:52:33)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 21:05:27)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w latach 2017-2019
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.2.2017
Treść:

Dz.U./S S31 14/02/2017 55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 13
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55330-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic
2017/S 031-055330
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportuul. Piotrkowska 173Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Ewa FiktusTel.: +48 422726438E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zdit.uml.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiTPiotrkowska 175Łódź90-447PolskaOsoba do kontaktów: Ewa Fiktus – w zakresie procedury przetargowejTel.: +48 422726438E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl Faks: +48 426384958Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 13
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi orazdróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w latach 2017-2019.
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.2.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
45233252
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019. z podziałem na 4 rejony,tj.:Rejon I– teren dzielnicy Łódź– Bałuty, Rejon II–teren dzielnicy Łódź– Górna, Rejon III–teren dzielnicy Łódź–Polesie, Rejon IV– teren dzielnicy Łódź– Widzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest wFormularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych (...)-Część 1 – Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon I – teren dzielnicyŁódź– Bałuty,
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 13
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m2 nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m2 przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 Formularz (2a),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 13
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...)- Część 2 – Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon II – teren dzielnicyŁódź– Górna
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 13
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m2 przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 21 Formularz (2b),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 13
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...)- Część 3 -Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon III – teren dzielnicyŁódź– Polesie,
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 13
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m² przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 Formularz (2c),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych(...) – Część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 13
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
Przedmiotem zamówienia są: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych,tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) na terenie Miasta Łodzi w latach 2017-2019 -Rejon IV – teren dzielnicyŁódź– Widzew
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1 ) Naprawa dróg gruntowych
a) profilowanie równiarkami samojezdnymi,
b) zagęszczanie (wałowanie) wg potrzeb,
c)profilowanie recyklerem z wałowaniem nawierzchni z tłucznia i destruktów asfaltowych;
2) Roboty ziemne
a) koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm, dla określenia wartości robót,
b) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. 0,6 m³ w ziemi uprzednio zmagazynowanej whałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
— na odl. 1 km,
— na każdy następny 1 km,
— na odl. 15 dla określenia wartości robót,
3) Nawierzchnie tłuczniowe
a) naprawy tłuczniem kamiennym granitowym 0-31,5 wraz zagęszczeniem,
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubości 15 cm
po zagęszczeniu, z tłucznia kamiennego sortowanego z odzysku (materiał Zamawiającego) z dowozem naodl. do 15 km. W cenie jednostkowej 1 m² nawierzchni oferent powinien uwzględnić koszt robocizny, sprzętui drobnych frakcji tłucznia do zaklinowania nawierzchni tj. miału i klińca kamiennego oraz dowóz materiałówodzyskowych z miejsca składowania do miejsca wbudowania na odl. do 15 km.
4) Naprawa nawierzchni gruntowych niesortowanym tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem
a) z dowozem na odległość do 1 km,
b) z dowozem na odległość do 15 km.
5) Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym (materiał Zamawiającego) wraz zagęszczeniem
— z dowozem na odległość do 1 km,
— z dowozem na odległość do 15 km.
6) Naprawa nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym z materiałów odzyskowych (materiałZamawiającego) wraz
a) z dowozem na odległość do 1 km.
b) z dowozem na odległość do 15 km.
7) Naprawy nawierzchni z destruktów asfaltowych w technologii podciśnieniowego wbudowania emulsjiasfaltowej szybkorozpadowej z grysem bazaltowym 5/8 mm.
8) Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym
i emulsją modyfikowaną.
9) Polewanie nawierzchni dróg wodą w ilości 5l/m² przy użyciu polewaczki drogowej wyposażonej w zbiornikwody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 Formularz (2d),Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu AktuUmowy – Tom II SIWZ.
II. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcęna podstawie umowy o pracę co najmniej 6 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresierealizacji zamówienia:
a) operator równiarki samojezdnej;
b) operator recyklera lub frezarki;
c) operator remontera typu „Patcher”;
d) operator walca drogowego;
e) operator kombajnu do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni;
f) kierowca samochodów ciężarowych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującychdokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):
1.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 13
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniemZamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów.
1.3. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wrazz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Formularz wraz z wykazem narzędzi i urządzeńzostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
1.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnychza kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych dla wykonaniazamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymiosobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego,o którym mowa
w pkt 7.3 SIWZ.
1.5. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczejwykonawcy opisanych w pkt. 3 poniżej. Oświadczenie zostanie przesłane wykonawcy wraz z wezwaniemZamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że:
1.wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niżw okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, co najmniej: roboty budowlane polegające na naprawie nawierzchni nieulepszonychdróg o łącznej wartości co najmniej 1 200 000 PLN (brutto) obejmujące:
— profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem,
— profilowanie przy użyciu recyklera lub frezarki z wałowaniem,
— naprawy nawierzchni tłuczniem oraz naprawy destruktami asfaltowymi.
Uwaga:
1. Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, trzech
lub czterech zamówień, przy czym każde z zamówień musi obejmować wszystkie powyższe prace.
Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym awykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.
2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP nadzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy BankPolski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacjiogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 13
3. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łącznespełnianie warunku.
2. dysponuje, co najmniej:
— Równiarka samojezdna – 3 szt.
— Recykler lub frezarka – 1 szt.
— Walec statyczny ogumiony min. 10 t – 1 szt.
— Walec statyczny stalowy samojezdny min. 10t – 2 szt.
— Kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z elektronicznym sterowaniem pozwalającym naprecyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa – 1 szt.
— Koparka – 1 szt.
— Samochód samowyładowczy min. 10 t – 2 szt.
— Remonter typu „Patcher” do napraw emulsji z grysem – 1 szt.
— Polewaczka drogowa wyposażona w zbiornik wody o poj. min. 5000 l i dysze do zraszania nawierzchni drogi– 1 szt.
Uwaga:
Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.
3. dysponuje, co najmniej:
jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności drogowej w minimum w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza sięuprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, któreposiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlanelub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach,na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy zdnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia).
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 13
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczeniaz postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Szczegółowe informacje nt warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lubdokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaznajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 4.3 SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaćoceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.
5. Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Część 1: 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100)
Część 2: 21 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100)
Część 3: 21 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100)
Część 4: 23 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100)
Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.
Dz.U./S S31
14/02/2017
55330-2017-PL
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
13 / 13
14/02/2017S31
http://ted.europa.eu/TED
- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
13 / 13
6. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017

Termin składania ofert:do 23 marca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 19:20:30)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2017-02-14 19:33:55)