Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym obiektów inżynierskich
Treść:

Łódź: Opracowanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym obiektów inżynierskich położonych w pasach tych dróg oraz przeglądem wiat przystankowych (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym - spełniający obowiązek wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego)
Numer ogłoszenia: 250314 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie przeglądu rozszerzonego dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym obiektów inżynierskich położonych w pasach tych dróg oraz przeglądem wiat przystankowych (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym - spełniający obowiązek wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie rozszerzonych przeglądów dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych, gminnych i dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Łódź oraz obiektów inżynierskich w pasach drogowych i wiat przystankowych (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym - spełniający obowiązek wynikający z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego). 1.1. Część 1 Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1.2. Część 2 Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.3. Część 3 Przegląd pięcioletni wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z Tomem II SIWZ - Formularz Aktu Umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.80-8, 71.63.14.50-9, 71.63.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 1. dla Części 1 : co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądu pięcioletniego dróg o łącznej wartości minimum 300.000,00 zł brutto. 2. dla Części 2 : co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich, takich jak: estakady, wiadukty, mosty, przejścia podziemne, kładki, tunele, ściany oporowe, przepusty o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł (brutto) każda. 3. dla Części 3 : co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądów pięcioletnich obiektów kubaturowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000 zł(brutto). Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej 1. dla Części 1: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 2. dla Części 2: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 3. dla Części 3: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (minimalnie w ograniczonym zakresie) b) 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1 kV, Uprawnienia, o których mowa w pkt 1-3 lit.a), powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Za główne usługi, które należy przedstawić w wykazie oraz załączyć ww. dokumenty uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt III. 3.2). Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6.2), które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III. 4.1). 7. Wybrany Wykonawca, w dacie podpisania umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, osoby odpowiedzialnej za świadczenie usługi. 8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi..

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.80-8.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2014.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi..

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd rozszerzony (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia..

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.50-9, 71.63.14.00-4.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2014.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przegląd pięcioletni wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi..

    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd pięcioletni wiat przystankowych na terenie Miasta Łodzi. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.00-4.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2014.

    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania ofert:do 4 sierpnia 2014 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2014 11:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-07-25 14:57:55)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-07-25 15:00:38)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont obiektów inżynierskich w ciągu ul. Żeromskiego nad Al. Mickiewicza w Łodzi -2
Treść:

Łódź: Remont obiektów inżynierskich w ciągu ul. Żeromskiego nad Al. Mickiewicza w Łodzi -2
Numer ogłoszenia: 159661 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont obiektów inżynierskich w ciągu ul. Żeromskiego nad Al. Mickiewicza w Łodzi -2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont wiaduktów w ciągu ul. Żeromskiego (wschodni, zachodni) nad Al. Mickiewicza, wraz z kładką dla pieszych łączącą przejścia podziemne, oraz remont wiaduktu w ciągu ul. Łąkowej nad Al. Mickiewicza w Łodzi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.20.00-1, 45.26.00.00-1, 45.23.32.53-7, 45.44.21.00-8, 45.23.32.51-3, 45.23.32.52-0, 45.22.11.10-6, 45.22.11.11-3, 45.22.11.13-7, 45.22.12.11-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych polskich) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył remont/budowę/przebudowę obiektów inżynierskich o łącznej wartości brutto 1.300.000,00 zł. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń; Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2). Dowodami, o których mowa powyżej, są: - poświadczenie - w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej;;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza mośliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 11:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6.2), które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III. 4.1). 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 6 sierpnia 2014 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2014 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Dudka (2014-07-22 16:54:44)
zmodyfikował(a): Anna Dudka (2014-07-22 16:55:20)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej w Łodzi - 2
Treść:

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdit.uml.lodz.pl

Łódź: Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej w Łodzi - 2
Numer ogłoszenia: 159643 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej w Łodzi - 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej - etap B i E, określonych w dokumentacji technicznej: - wykonanie dwóch odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 415 m, - budowa ciągu pieszego długości ok. 65 m. Inwestycja ma na celu skomunikowanie drogi rowerowej realizowanej prze Uniwersytet Łódzki z drogami publicznymi w rejonie kampusu uniwersyteckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.27.30-1, 45.11.27.00-2, 45.23.32.60-9, 45.23.31.62-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) w formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę drogi rowerowej na terenie miejskim

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1.Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2) 2. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3) , który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 12:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2., III.4.3. oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie,pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.4) i zobowiązania, o którym mowa w pkt III.6)2., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiającyzastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt III.4.1), zostały wcześniej wykonane,wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt III.4.1).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Termin składania ofert:do 6 sierpnia 2014 12:00
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2014 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Joanna Rodziewicz (2014-07-22 16:19:10)
zmodyfikował(a): Joanna Rodziewicz (2014-07-24 15:03:17)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE
Treść:

Polska-Łódź: Usługi w zakresie promocji

2014/S 132-236628

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Część 1
Cykliczne, reporterskie 5 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej lokalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź oraz docierającej do co najmniej 600 000 odbiorców - dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
2. Część 2 :
Cykliczne, reporterskie, 3 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej regionalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź
i województwo łódzkie, docierającej do co najmniej 3 mln odbiorców:
a) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”;
b) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
3. Część 3 :
Informator na temat budowy Węzła Multimodalnego - dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
4. Część 4 :
a) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”:
- Punkt Informacyjny i Widokowy,
- Mobilny Punkt Informacyjny,
- Wydarzenia specjalne w przestrzeni miasta adresowane do łodzian,
- Materiały promocyjne,
- Plakaty,
- Foldery duże,
- Foldery małe,
- Ulotki,
- Strona internetowa,
- Produkcja i emisja spotu radiowego w 2 stacjach lokalnych obejmujących swym zasięgiem co najmniej Miasto Łódź.
- Seminarium,
- Kampania informacyjno – promocyjna w internecie,
- Kampania filmowa,
b) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”:
- Plakaty duże,
- Foldery duże,
- Foldery małe,
- Ulotki informujące o zmianach w organizacji ruchu,
- Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej informacyjno – promocyjnej,
- Przygotowanie i emisja w rozgłośni o zasięgu co najmniej lokalnym radiowego spotu informacyjnego,
- Artykuł informacyjno-promocyjny w prasie – „nakładka” do gazety,
- Mobilny Punkt Informacyjny oraz Przenośny Punkt Informacyjny,
- Seminarium,
- Materiały promocyjne,
- Wydarzenia promujące Trasę W-Z.
c) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Paradna – Pabianicka” oraz „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej – Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”:
- Plakaty duże - Trasa Górna Etap I,
- Plakaty duże – Trasa Górna Etap II,
- Foldery duże – Etap I,
- Foldery małe – Etap I,
- Strona internetowa – Etap I,
- Artykuł w formie nakładki w bezpłatnej gazecie w prasie lokalnej Etap I i Etap II,
- Konferencja,
- Ulotki: Etap I, Etap II,
- Materiały promocyjne Trasa Górna Etap I i II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 79341400, 79822500, 79824000, 22462000, 72400000, 92200000, 79952000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE- Część 1
1)Krótki opis
Cykliczne, reporterskie 5 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej lokalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź oraz docierającej do co najmniej 600 000 odbiorców - dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 79341400, 79822500, 22462000, 92200000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia
w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak
nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
Część nr: 2 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - Część 2
1)Krótki opis
Cykliczne, reporterskie, 3 minutowe programy informacyjne emitowane w co najmniej regionalnej stacji telewizyjnej obejmującej swoim zasięgiem co najmniej Miasto Łódź
i województwo łódzkie, docierającej do co najmniej 3 mln odbiorców:
a) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”;
b) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 79341400, 79822500, 22462000, 92200000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak
nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
Część nr: 3 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE - Część 3
1)Krótki opis
Informator na temat budowy Węzła Multimodalnego - dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 79341400, 79822500, 79824000, 22462000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
Część nr: 4 Nazwa: Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych ze środków UE-Część 4
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”:
- Punkt Informacyjny i Widokowy,
- Mobilny Punkt Informacyjny,
- Wydarzenia specjalne w przestrzeni miasta adresowane do łodzian,
- Materiały promocyjne,
- Plakaty,
- Foldery duże,
- Foldery małe,
- Ulotki,
- Strona internetowa,
- Produkcja i emisja spotu radiowego w 2 stacjach lokalnych obejmujących swym zasięgiem co najmniej Miasto Łódź.
- Seminarium,
- Kampania informacyjno – promocyjna w internecie,
- Kampania filmowa,
b) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”:
- Plakaty duże,
- Foldery duże,
- Foldery małe,
- Ulotki informujące o zmianach w organizacji ruchu,
- Przygotowanie i realizacja kampanii internetowej informacyjno – promocyjnej,
- Przygotowanie i emisja w rozgłośni o zasięgu co najmniej lokalnym radiowego spotu informacyjnego,
- Artykuł informacyjno-promocyjny w prasie – „nakładka” do gazety,
- Mobilny Punkt Informacyjny oraz Przenośny Punkt Informacyjny,
- Seminarium,
- Materiały promocyjne,
- Wydarzenia promujące Trasę W-Z.
c) dla działań informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. „Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Paradna – Pabianicka” oraz „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej – Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”:
- Plakaty duże - Trasa Górna Etap I,
- Plakaty duże – Trasa Górna Etap II,
- Foldery duże – Etap I,
- Foldery małe – Etap I,
- Strona internetowa – Etap I,
- Artykuł w formie nakładki w bezpłatnej gazecie w prasie lokalnej Etap I i Etap II,
- Konferencja,
- Ulotki: Etap I, Etap II,
- Materiały promocyjne Trasa Górna Etap I i II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia.”
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200, 79341400, 79822500, 79824000, 22462000, 72400000, 92200000, 79952000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak nie później niż:
a) do dnia 30.10.2015 r.–dla projektu “Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” ,
b) do dnia 30.10.2015 r. – dla projektu “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju
w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,
c) do dnia 30.10.2014 r. – dla projektu “Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna”
na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Paradna – Pabianicka”,
d) do dnia 30.10.2014 r. – dla projektu “Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy
do ul. Rzgowskiej – Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wprowadza obowiązek wniesienia wadium w kwocie:
dla Części 1 :3.500,00zł ( trzy tysiące pięćset złotych),
dla Części 2 : 4.000,00zł (cztery tysiące złotych),
dla Części 3 : 3.000,00zł (trzy tysiące złotych), dla Części 4: 30.000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym—opisane w pkt III. 2.3),
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2. 1.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2., który
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w
pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2.. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/niespełnia
na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach,zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 7 do SIWZ.
7.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
7.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2.–7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z
Formularzem nr 10 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.–7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9.Forma złożonych dokumentów.
9.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 7.1., 7.2.,
7.12., które należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykaz wykonanych lub wykonywanych należycie: głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt. 6.1.2 SIWZ.
2.Dowodami, o których mowa w pkt. 7.1.2., są:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5.Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Formularzem Nr 6.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
1.1. Dla Części 1 :
- co najmniej 2 usługi w zakresie produkcji i emisji filmu lub filmu wraz z jego zwiastunem, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w skład których wchodziły:
- realizacja filmu telewizyjnego (pod pojęciem tym Zamawiający rozumie również film promocyjny, film reklamowy, spot, reportaż) na podstawie opracowanego przez Wykonawcę scenariusza oraz opracowanej przez Wykonawcę linii kreacyjnej (pod pojęciem: linia kreacyjna Zamawiający rozumie koncept (pomysł) na jednolity i spójny sposób komunikowania się z odbiorcą przekazu reklamowego, który określa spójną szatę graficzną, napisy, logotypy, sformułowania, hasła reklamowe).
- emisja w telewizji.
1.2.Dla Części 2 :
-co najmniej 2 usługi w zakresie produkcji i emisji filmu lub filmu wraz z jego zwiastunem, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w skład których wchodziły:
- realizacja filmu telewizyjnego (pod pojęciem tym Zamawiający rozumie również film promocyjny, film reklamowy, spot, reportaż) na podstawie opracowanego przez Wykonawcę scenariusza oraz opracowanej przez Wykonawcę linii kreacyjnej (pod pojęciem: linia kreacyjna Zamawiający rozumie koncept (pomysł) na jednolity i spójny sposób komunikowania się z odbiorcą przekazu reklamowego, który określa spójną szatę graficzną, napisy, logotypy, sformułowania, hasła reklamowe)
- emisja w telewizji.
1.3. Dla Części 3 :
- co najmniej dwie usługi - każda polegająca na projektowaniu, druku i kolportażu do skrzynek oddawczych (euroskrzynek) gospodarstw domowych oraz skrzynek oddawczych domów jednorodzinnych na poziomie co najmniej 90% odbieralności co najmniej 300 000 egzemplarzy informatorów wraz z zainsertowaniem materiału do jednej z gazet na poziomie minimum 15 000 egzemplarzy.
1.4. Dla Części 4 :
- co najmniej dwie usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda, które łącznie zawierały co najmniej poniżej wymienione usługi:
- przygotowanie i produkcja materiałów filmowych, spotów reklamowych,
- produkcja i emisja spotu radiowego, audycji radiowej,
- projektowanie folderów lub plakatów i ulotek,
- przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w Internecie,
- organizacja dwóch eventów, imprez z których co najmniej jedna była imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504),
- przygotowanie materiałów promocyjnych tzw. gadżetów promocyjnych/reklamowych,
- przygotowanie tekstów prasowych lub ogłoszeń.
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych w pkt powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
2.1. Dla Części 1:
- profesjonalnym sprzętem do nagrania obrazu i dźwięku umożliwiającym zapis materiału filmowego w jakości FULL HD na nośnikach HD, profesjonalnym oświetleniem filmowym, profesjonalnym sprzętem umożliwiającym montaż, udźwiękowienie materiału oraz podłożenie właściwego lektoratu,
- możliwością użycia techniki umożliwiającej wykonanie ujęć filmowych rejestrujących prace na budowie z perspektywy „lotu ptaka”.
2.2. Dla Części 2:
- profesjonalnym sprzętem do nagrania obrazu i dźwięku umożliwiającym zapis materiału filmowego w jakości FULL HD na nośnikach HD, profesjonalnym oświetleniem filmowym, profesjonalnym sprzętem umożliwiającym montaż, udźwiękowienie materiału oraz podłożenie właściwego lektoratu,
- możliwością użycia techniki umożliwiającej wykonanie ujęć filmowych rejestrujących prace na budowie z perspektywy „lotu ptaka”.
3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
3.1. Dla Części 1 :
jedną telewizyjną ekipą zdjęciową, składającą się minimum z sześciu osób tj.:
-operatora telewizyjnego: doświadczenie przy realizacji filmów telewizyjnych min.
3 lata;
-dziennikarza: doświadczenie przy realizacji materiałów telewizyjnych min.3 lata
-realizatora dźwięku: doświadczenie przy realizacji dźwięku min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych;
-grafika komputerowego: doświadczenie przy tworzeniu graficznych wykresów, ilustracji oraz map, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku grafika;
-montażysty: doświadczenie min. 3 lata pracy na stanowisku montażysty materiałów telewizyjnych;
- realizatora światła: doświadczenie przy realizacji światła min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych
3.2. Dla Części 2 :
jedną telewizyjną ekipą zdjęciową, składającą się minimum z sześciu osób tj.:
- operatora telewizyjnego : doświadczenie przy realizacji filmów telewizyjnych min. 3 lata
- dziennikarza: doświadczenie przy realizacji materiałów telewizyjnych min.3 lata
- realizatora dźwięku: doświadczenie przy realizacji dźwięku min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych;
- grafika komputerowego: doświadczenie przy tworzeniu graficznych wykresów, ilustracji oraz map, min. 3 lata doświadczenia na stanowisku grafika;
- montażysty: doświadczenie min. 3 lata pracy na stanowisku montażysty materiałów telewizyjnych;
- realizatora światła : doświadczenie przy realizacji światła min. 3 lata współpracy przy produkcjach telewizyjnych;
3.3. Dla Części 3 :
a) Specjalistą ds. grafiki, - co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie przy tworzeniu grafiki prasowej lub materiałów informacyjno – promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, banery, foldery, gazetki reklamowe.
b) Specjalistą Copywriter – co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów prasowych lub tekstów w materiałach informacyjno – promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, banery, foldery, gazetki reklamowe.
3.4. Dla Części 4 :
a) Koordynatorem Kampanii – jedna osoba, która kierowała przynajmniej 2 kampaniami promocyjnymi/informacyjnymi/społecznymi, które łącznie zawierały co najmniej poniżej wymienione usługi:
- przygotowanie i produkcja materiałów filmowych, spotów reklamowych,
- projektowanie folderów lub plakatów i ulotek,
- przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej w Internecie,
- organizacja dwóch eventów, imprez z których co najmniej jedna była imprezą masową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504),
- przygotowanie materiałów promocyjnych tzw. gadżetów promocyjnych/reklamowych,
- przygotowanie tekstów prasowych lub ogłoszeń.
b) Specjalistą ds. kreacji – co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania scenariuszy reklam i koncepcji kampanii reklamowych,
c) Specjalistą ds. grafiki - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie projektowania stron internetowych oraz przygotowania reklam internetowych i drukowanych,
d) Specjalistą ds. grafiki - co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie DTP,
e) Specjalista ds. IT - co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie programowania oraz przygotowania stron internetowych zarządzanych w oparciu o CMS, narzędzi multimedialnych i aplikacji internetowych,
f) Specjalista ds. eventów, imprez – co najmniej dwie osoby, które brały udział w organizacji co najmniej 5 eventów/imprez każda.
g) Specjalistą Copywriter – co najmniej jedna osoba, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów prasowych lub tekstów w materiałach informacyjno – promocyjnych, takich jak: ulotki, plakaty, banery, foldery, gazetki reklamowe
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3322.4.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.8.2014 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.8.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.8.2014 - 13:00

Miejscowość:

Łódź

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie : Działania informacyjne i promocyjne dla projektów dofinansowywanych
ze środków UE będzie współfinansowane ze środków:
1)Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” - POIiŚ 7.3.30 - Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 07.03.00-00-016/11-00;
2)Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” -Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, POIiŚ 7.3.20, POIS.07.03.00-00-031/13-00;
3)„Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II , odcinek Paradna – Pabianicka” - Inwestycja współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 8,2, POIS.08.02.00-00-026/08-00;
4)„Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej – Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”- Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.1, UDA-RPLD.01.01.00-00-003/11-00.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
1) Część 1:
W terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak
nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
2) Cześć 2:
W terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak
nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
3) Część 3 :
W terminach uzgodnionych z Zamawiającym jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
4) Część 4 :
W terminach wynikających z uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu, jednak
nie później niż:
a) do dnia 30.10.2015 r.–dla projektu “Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” ,
b) do dnia 30.10.2015 r. – dla projektu “Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju
w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,
c) do dnia 30.10.2014 r. – dla projektu “Budowa drogi krajowej Nr 1 „Trasa Górna”
na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Paradna – Pabianicka”,
d) do dnia 30.10.2014 r. – dla projektu “Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy
do ul. Rzgowskiej – Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.7.2014

Termin składania ofert:do 19 sierpnia 2014 12:00
Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2014 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-07-12 12:25:58)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2014-07-28 15:36:47)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej w Łodzi
Treść:

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2014/S 132-235256

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej w Łodzi
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
od skrzyżowania z ulicą Szczecińską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Traktorową (wraz ze skrzyżowaniem).
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót:
a) rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie dróg, chodniki, zjazdy, elementy istniejącego uzbrojenia, itp.,
b) przebudowę ul. Św. Teresy polegającą na budowie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z ulicami Szczecińską, Teofilowską, Kaczeńcową i Traktorową,
c) przebudowę nawierzchni istniejących chodników, budowę nawierzchni nowych chodników i ścieżek rowerowych,
d) przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów i budowę nowych zjazdów,
e) budowę miejsc postojowych,
f) przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,
g) przebudowę i budowę odwodnienia- budowa nowych wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami do istniejących kanałów deszczowych, wymianę i regulację istniejącej infrastruktury technicznej,
h) przebudowę oświetlenia ulicznego,
i) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia,
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
k) uporządkowanie zieleni w pasie drogowym – wyręby drzew, nasadzenia zamienne, odtworzenie zieleńców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111100, 45111200, 45112000, 45112200, 45112330, 45112600, 45112730, 45200000, 45220000, 45230000, 45231000, 45231300, 45231400, 45232000, 45232130, 45232300, 45232410, 45233000, 45233100, 45233142, 45233220, 45233221, 45233226, 45233290, 45342000, 45400000, 71000000, 71300000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę: 420 000,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) w formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu "ustawą".
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
3a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
3b) Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń, w szczególności na utrzymanie zieleni niskiej na okres 36 miesięcy obejmujące systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunkóww tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia — opisane w pkt III. 2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — opisane w pkt III. 2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym — Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - opisane w pkt. III.2.2),
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełniana podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt. III.2.2) i III.2.3),
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9Ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z Formularzem Nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt. 7.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2 powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń i zobowiązań, o których mowa w pkt 6.1, 2. i 7.12. ,które należy złożyć w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej określonych powyżej w pkt. 1 i 2, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt.6.1.5. SIWZ polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, przedkłada dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2 dotyczacych sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:
a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 7.000.000,00 zł.;
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej,
jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z Formularzem Nr 4 do SIWZ.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2 Dowodami, o których mowa w pkt. 1, są:
- poświadczenie
- w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę lub przebudowę drogi wraz z budową lub przebudową oświetlenia ulicznego i odwodnienia w ramach jednego zamówienia o wartości
min. 10 000 000,00 zł brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń;
c) jedną osobą na stanowisku kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodno-kanalizacyjnych, powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych;
e) jedną osobą na stanowisku kierownika robót teletechnicznych, powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej;
f) jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV;
g) jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1 kV.
Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa w pkt a – e powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006, nr 83, poz 578 ze zm.).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.82.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.8.2014 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2014 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.8.2014 - 14:00

Miejscowość:

Łódź

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie:
do 30 października 2015 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającegona podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2014

Termin składania ofert:do 20 sierpnia 2014 13:00
Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2014 14:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-07-12 10:34:50)
zmodyfikował(a): Elżbieta Wojciechowska (2014-07-12 10:39:45)